[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka
<<<<<41v42r42v43r43v44r44v45v46r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

hlava odpovědě: Židovské duše sú hlúbějie, ale zlých křesťanóv duše sú najhlúbějie. A to jest proto, že drahé krve Jezukristovy pro ně prolitie vděčni nebyvše, na světě neprávě bydlivše, v hřieše umřeli, a proto sú se najhlúbě črtu dostali. Potom svatý Macharius skončal a bohu se dostal. Amen.

Svatého Felicia

Svatý Felix byl před bohem velikého duostojenstvie a od pohanóv veliké protivenstvie trpěl. A kolikrátž před pohanské modly veden, jakž brzo na ně svatý Felix podul, tak inhed padnúc, ty modly se zlámachu. A když jednú slovo božie v Římě kázáše, počechu jeho pohané hledati. To on zvěděv, mezi jedny stěny vstúpiv, se skryl. A inhed božím divem paúci tak jeho spředu zakryli svými paučinami, že jeho nižádný nalézti nemohl. A tak odtad vyšed, tři měsiece se u jedné vdovy tajil, od niežto pokrm měl, avšak jie těch všech dní v tvář nevzezřel. Potom po někakých časiech svatý Felix skončal a před Římem tu, kdežto slove Pincis, pochován.

Měl jest také svatý Felix druhého bratra, jemužto také Felix řiekali, toho také pohané k svým modlám bezděčiechu. Jimžto on vece: Nechajte mne, pójdu li tam před vaše modly a na ně podmu jako mój bratr, rozbijíť se vaši bohové. Jednoho času také pohanský biskup přišel k němu, vece: Otče svatý, aj toť, bóh mój, jakž uzřel, a ty k němu jdeš, tak jest inhed pryč běžal. Jehožto když sme otázali: Proč pryč běžíš?, nám odpověděl a řka: Svatosti toho

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).