[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

přeslavně zpievá a řkúc: Korúhvi královy vznikají, stkví se svatého kříže spasitedlné znamenie. Toť jest ten klíč přesvatý, jenž všem sbožným dušiem nebeské královstvie odmyká, jakžto praví svatý Crysostomus. A protož tyto i jiné mnohé o svatém kříži přepovýšené věci znamenaje mistr Rabanus, u prvních kněhách O chvále svatého kříže píše a řka: Ó, kříži přesvatý, ó, znamenie přežádúcí, kto se tebe kdy duostojně nachváliti móže, aneb o tobě kdy v celosti světu rozpraviti, neb, svatý kříži, jsi nám nebeských tajemství zjevitel, skrytých božích pokladóv si zvolený schovatel, ty si sedmi svatosvatých svatyň správným křesťanóm milostivý dárce, v tobě všickni světí anděli sporost své radosti vidie, od tebe všeho světa lidé mocnú pomoc přijímají, od tebe všecky pekelné moci nad sebú věčné své potlačenie znají.

A protož, toho předuostojného dřeva rozličné divy Eraklius ciesař vida, na svatém otci papeži obdržal, aby na čest a na chválu Povýšenie svatého kříže slavný den ustavil na věčnú pamět, aby všickni sbožní to u paměti měli, že náš spasitel pro všecky hřiešné na svatém kříži umřel, boha chváléc, věčnému se přiebytku dostali.

Svatého Kornelia

Svatý otec Kornelius papež od pohanóv velikú nenávist měl, tak že Decius ciesař kázal se vším žákovstvem jeho do dalekých vlastí zaslati. A když se po některých časiech svatý Cornelius opět zase vrátiv, nechtěl modlám pohanským se modliti, na smrt jest odsúzen a s ním dvamezdcietma jiných svatých pro svatú vieru smrt přijemše, bohu se dostali.

Svaté Eufemie

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).