[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

svatý Germanus za svého života snažně bohu slúže, mnohé divy čině, roznemohl se a v sedmý den bohu se poručiv i umřel. To se dálo po božiem narození čtyři sta a třidcáté léto. Amen.

Svatých sedmi bratróv starého zákona

Za starého zákona bylo sedm bratřencóv židóv, kteřížto tak tvrdě jsú svój zákon drželi, že prvé, než by byli vepřové maso jedli, mnoho muk pro to trpěli, jakož pak o nich v kněhách se Machabeorum píše. Tu slušie znamenati, že pro dvoji věc, kakž kolivěk starého zákona světí, svatá cierkev jich den slaví. Najprvé pro jich znamenité utrpenie, že sú v svém ustavičenství neslýchané muky trpěvše, svého zákona nerušili. Druhé pro svatý příklad, aby křestěné od nich příklad brali, jakež oni ustavičně svého zákona brániec, hrozné muky trpěli. Takež slušie křesťanóm svaté viery křesťanské brániti i život pro to vážiec trpěti, a tak odplatu od boha přijieti. Amen.

Svatého Petra z okov zproštěnie

Svatého Petra z okov zproštěnie pro čtveru věc svatá cierkev pamatuje. Najprvé, že svatý Petr apoštol byl jat a v žalář vsazen a řetězy okován. Odtad jeho milostivý hospodin skrze svého anděla z toho vězenie divně zprostil.

O tom se takto píše v starém popsání, že Erodes Agrippa do Říma přijel a tu velikú přiezen s synovcem Tiberia ciesaře mezi sebú a mezi ním učinil. Proněžto ten synovec ciesařóv jménem Gaius s Herodem ochotně obcováše. Tehda v jeden čas ten Gaius a Erodes spuolu na voze jela a tu Herodes vezřev jasně k nebesóm, spen ruce vece: É, byšta moji oči viděle, ano tento stařec Tiberius ciesař umřel

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).