Černý, Jan: Spis o nemocech morních, kterak se mají lidé chovati před tím i po tom času

Litomyšl: Olivetský z Olivetu, Pavel, 1506. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 G 54, A1r–H2r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

nadělati podlé tohoto latinského spisu: Re. aloes loti in vino aqae rosis mixto cizojazyčný text[#]obrázek nebo jiný grafický prvek II, agarici insusi in oximelle simplici cizojazyčný text[#]obrázek nebo jiný grafický prvek, dyagrdii cizojazyčný text[#]obrázek nebo jiný grafický prvek mirre lote ut aloes cizojazyčný text[#]obrázek nebo jiný grafický prvek croci cizojazyčný text[#]obrázek nebo jiný grafický prvek I spice corticum citri sandallum, ana cizojazyčný text[#]obrázek nebo jiný grafický prvek informentur pilule mediocres cum sirupos acetositatis citri.cizojazyčný text Sirupu požívaje za několiko dní, těch pilulí, ponechaje večeře, vezmi 15 a zlatými tabulkami obaliti každú, chceš-li, a tím sirupem na noc zapíti je. Potom ten sirup před se pie a piluli též druhý týden přijmi. Chceš-li se viece měkčiti, i hojnějí nad počet položený móžeš jich vzieti. A tak toho lékařstvie za dvě a nebo za tři neděle muožeš užívati. Toho lékařstvie když by zanechal, tehdy vždy před večeří na dvě hodině anebo na hodinu tři anebo pět pilulek, ješto slovou pestilencialescizojazyčný text, vínem zapíjej, dobré sou, u starých lékařuov mnohou chválou se vyvyšují, ale u nás obyčej je zmalil.

Povětřie obývanie tvého takto má zpravené býti

A chovati se v povětří zdravém, v provievaném a nevzavřitém. A ráno proti slunečnému východu vokna otevříti, aby slunce do pokoje vešlo a povětří v něm vyčistilo. Polednieho větru střež se a na poledne voken neotvieraj. Večer vždy vokna k puol noci otvieraj, ať vietr puolnoční tvé obydlí provievá, neb ten vietr jest najzdravější a svým provievaním nakaženie zahání. Potom východní vietr a po něm západní, polední najhorší, neb jest příčina mornieho kazu. Protož dobré životné jest v povětří svobodném časem i provievaném větry puolnočními, bydliti vzdálen jsa od miest nakažených, vodnatých, bahnitých, jezerních, močidlných, rybničných i všelikých vod stojatých, z nichžto ustavičně páchnú parnosti smrduté povietřie porušujiecé, příčinou jsúce lidem mnohých i smrtedlných nemocí, i ti také, starými rybníky hýbiece, je rozšiřujiece, jiné vzdělávají, sou záhubce mnohých lidí. A tak hornatá miesta, jenž k pulnoční straně visí, sou najzdravější bydlení.

Též duom, v němž

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).