[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<60r60v61r61v62r62v63r63v64r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

měsiece toho sedmého bude vám svatý a slavný. A trápiti budete duše váše, všelikého diela služebného neučiníte v něm Nu29,8 a obětovati budete zápalnú obět hospodinu u vóni přechutnú: telce z stáda jednoho, skopce jednoho, beránkóv ročních nepoškvrněných sedm Nu29,9 a v óbětech jích běli olejem pokropené tři desetiny po všech telcích, dvě desetině po skopci, Nu29,10 desátú čést desetiny po beránciech všech, jenž sú spolu sedm beránkóv, Nu29,11 a kozla za hřiech kromě těch věcí, kteréž obyčejno jest obětovati za hřiech k óčištění, a zápalnú obět věčnú v óběti i [s]text doplněný editorem mokrými obětmi jích. Nu29,12 Ale XVtý den měsiece sedmého, kterýž vám bude svatý a slavný, všelikého diela služebného neučiníte v něm, ale světiti budete slavnost Pánu za sedm dní Nu29,13 a obětovati budete zápalnú obět u vóni přechutnú hospodinu: telcóv z stáda XIIIte, skopce dva, beránkóv ročních XIIIIte nepoškvrněných Nu29,14 a v mokrých obětech jích běli olejem [pokropené]text doplněný editorem tři desetiny po všech telcích, jenž sú spolu telcóv XIIIt, a dvě desetině skopci jednomu, to jest spolu skopcóm dvěma čtyři desetiny, Nu29,15 a desetinu desátku každému beránku, jenž sú spolu beránkóv XIIIIte, Nu29,16 a kozla za hřiech krom zápalné oběti věčné a oběti i mokré oběti jeho. Nu29,17 Druhého dne obětovati budete telcóv z stáda XIIt, skopce dva, beránkóv ročních nepoškvrněných XIIIIte Nu29,18 a oběti i mokré oběti všech po telcích i skopcích i po beráncích pořádně slaviti budete Nu29,19 a kozla za hřiech kromě oběti věčné a oběti i mokré oběti jeho. Nu29,20 Třetieho dne obětovati budete telcóv XIte, skopce dva, beránkóv ročních nepoškvrněných XIIIIte Nu29,21 a ofěry i mokré oběti všech po telcích i po skopcích a po beránciech pořádně slaviti budete Nu29,22 a kozla za hřiech kromě zápalné oběti věčné a ofěry jeho i mokré oběti. Nu29,23 Nu29,24 Nu29,25 Nu29,26 Pátého dne obětovati budete telcóv IXt, skopce dva, beránkóv ročních nepoškvrněných XIIIIte Nu29,27 a ofěry i mokré oběti všech po telcích i skopcích i beránciech pořádně slaviti budete Nu29,28 a kozla za hřiech kromě zápalné oběti věčné a ofěry jeho i mokré oběti. Nu29,29 Šestého dne obětovati budete telcóv osm a skopce dva, beránkóv ročních nepoškvrněných XIIIIte Nu29,30 a ofěry jeho i mokré oběti všech po telcích a po skopcích a po beráncích pořádně slaviti budete Nu29,31 a kozla za hřiech kromě zápalné oběti věčné a ofěry jeho i mokré oběti. Nu29,32 Sedmého dne obětovati budete telcóv sedm, skopce dva, beránkóv ročních nepoškvrněných XIIII Nu29,33 a ofěry i mokré oběti všech po telcích a po skopcích i po beráncích pořádně slaviti budete Nu29,34 a kozla za hřiech kromě zápalné oběti věčné a ofěry jeho i mokré oběti. Nu29,35 Osmého dne, jenž jest přeslavný, všelikého diela služebného neučiníte Nu29,36 a obětujíce zápalnú obět u vóni přechutnú hospodinu telce jednoho, skopce jednoho, beránkóv ročních nepoškvrněných sedm Nu29,37 a ofěry jeho i mokré oběti všech po telcích i skopcích i po beránciech pořádně slaviti budete Nu29,38 a kozla za hřiech kromě zápalné oběti věčné a ofěry i mokré oběti jeho. Nu29,39 Tyto věci obětovati budete Pánu v slavnostech vaších kromě slibóv a obětí dobrovolných v zápalné oběti i v ófěře, v mokré oběti i v óbětech pokojných.

XXX.

Nu30,1 I vypravil jest Mojžieš synóm izrahelským všecky věci, kteréž jemu Pán byl přikázal, Nu30,2 a mluvil jest k kniežatóm pokolení synóv izrahelských: Tato jest řeč, kterúž jest přikázal Pán: Nu30,3 Kdyby kto z mužóv slib Pánu zaslíbil nebo se zavázal přísahú, neučiní zrušena slova svého, ale všecko, což jest slíbil, naplní. Nu30,4 Žena kdyby co slíbila a se zavázala přísahú, která jest v domu otce svého a ještě u věku dievčiem, jestliže by poznal otec slib, kterýž jest slíbila, a přísahu, kterúž obvázala jest duši svú, a mlčal by, slibem dlužna bude, Nu30,5 cožkoli slíbila jest a přisáhla, skutkem naplní. Nu30,6 A pakli by ihned, jakž by uslyšal, odmlúval otec, i sliby i přísahy jejie zrušeny budú ani vinna slíbení držiena bude, protože odmlúval jest otec. Nu30,7 Jestliže by muže měla a slíbila by něco a jednú slovo z úst jejích vyjda, duši její zavázalo přísahú, Nu30,8 kteréhož dne uslyšal by muž a neodmluvil by, slibem dlužna bude a naplní, cožkoli jest slíbila. Nu30,9 Pakli by uslyše ihned odmluvil

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).