[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<55v56r56v57r57v58r58v59r59v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

izrahelských, ať by přestali žaloby jích ote mne, aby nezemřeli. Nu17,11 I učinil jest Mojžieš, jakož přikázal byl jemu Pán. Nu17,12 I řekli sú synové izrahelští k Mojžiešovi: Aj ztráveni sme, všickni zahyneme. Nu17,13 Ktožkoli přistúpá k stánku Páně, umierá. Zdali až do zahubenie všickni shlazeni mámy býti.

XVIII

Nu18,1 I řekl jest Pán k Áronovi: Ty a synové tvoji i dóm otce tvého s tebú ponesete nepravost svatyně a ty i synové tvoji spolu snášeti budete hřiechy kněžstvie vašeho. Nu18,2 Ale i bratří tvú z pokolenie Levi a berlu otce tvého vezmi s sebú, ať hotovi jsú a posluhují tobě. Ale i ty i synové tvoji posluhovati budete v stánku svědectvie Nu18,3 a bdieti budú levitové k přikázaním tvým i ke všem skutkóm stánkovým. Tak toliko aby k órudím svatyně a k óltáři nepřistupovali, aby i oní nezemřeli i vy spolu nezahynuli, Nu18,4 ale ať by byli s tebú a bdie v strážích stánku Páně i ve všech posvátných obyčejích jeho. Cizí se nepřimiesí vám. Nu18,5 Bděte v stráži svatyně a v posluhování oltáře, ať nevzejde rozhněvánie na syny izrahelské. Nu18,6 Já jsem dal vám bratří vaše levity z prostředka synóv izrahelských a dal sem za dar hospodinu, aby slúžili v posluhování stánku jeho. Nu18,7 Ale ty a synové tvoji ostřiehajte kněžstvie vašeho i všech věcí, kteréž k službě oltářové příslušejí a mezi oponú jsú, skrze kněží přisluhovány budú. Přistúpil li by kto cizí, zabit bude. Nu18,8 Mluvil jest hospodin k Áronovi: Aj, dal sem tobě stráž prvotin mých, všecky věci, kteréž se posvěcují od synóv izrahelských, tobě sem dal i synóm tvým za službu kněžskú zákonem ustavené věčné. Nu18,9 Protož toto vezmeš z těch věcí, které se posvěcují od synóv izrahelských a obětovány sú hospodinu. Všeliká ofěra a obět i cožkoli za hřiech a za vinu dává se mně a dostává do svatyně svatých, tvé bude i synóv tvých. Nu18,10 V svatyni budeš jiesti to. Samci toliko jiesti budú z toho, neb jest přisvěceno tobě. Nu18,11 A prvotiny, kteréž by zaslíbili a obětovali synové izrahelští, tobě dal sem i synóm i dcerám tvým právem věčným. Ktož jest čist v domu tvém, bude jiesti z ních. Nu18,12 Všeliké jádro olejové i vinné i obilné, cožkoli obětují prvotin Pánu, tobě sem dal. Nu18,13 Všecky obilí prvotiny, kteréž rodí země a hospodinu se nosie, dostanú se k úžitkóm tvým. Kto čist jest v domu tvém, jiesti bude z ních. Nu18,14 Všecko, což z slibu dali by synové izrahelští, tvé bude. Nu18,15 Cožkoli najprvé vycházie z materníka všelikého těla, kteréž obětují hospodinu, leč z lidí, leč z dobytka bylo by, tvého práva bude tak toliko, aby za člověčie prvorozené penieze vzal. A všeliké hovado, kteréž nečisté jest, vyplatiti kázal, Nu18,16 jehož výplata bude po jednom měsieci závaží střiebra pěti váhy svatyně, závažie XXti čtvrtí má. Nu18,17 Ale prvorozeného vola i ovce i kozy nekážeš vyplatiti, neb posvěceny sú hospodinu, krev toliko jích vléš na oltář a tuk zapálíš v najchutnější vóni hospodinu. Nu18,18 Ale maso k úžitku tvému se dostane, jakožto hrudi posvěcené a plece pravé tvé budú. Nu18,19 Všecky prvotiny svatyně, kteréž obětují synové izrahelští hospodinu, tobě sem dal i synóm i dcerám tvým právem věčným. Potvrzenie solné {výklad die že stálost skrze suol se znamenává, protože sól v každé obci byla jest ustavičně}marginální přípisek soudobou rukou; * nejisté čtenínejisté čtení jest věčné před hospodinem tobě i synóm tvým. Nu18,20 I řekl jest hospodin k Áronovi: V zemi jích nic vlásti nebudete ani budete mieti dielu mezi ními. Já diel a dědictvie váše uprostřed synóv izrahelských. Nu18,21 Ale synóm Levi dal sem všecky desátky Izrahelovy u vládařstvie za službu, kterúž slúžie mi v stánku zaslíbenie, Nu18,22 aby nepřistúpali viece synové izrahelští k stánku zaslíbenie ani aby učinili hřiechu smrtedlného. Nu18,23 Když sami synové Levi budú mi v stánku slúžiti a nésti hřiechy lidské, za utvrzenie zákona věčného bude v národiech vašich. Nic jiného nebudú vlásti, Nu18,24 na desátkóv obětování majíce dosti, kteréžto k úžitkóm jích a ku potřebám otdělil sem. Nu18,25 I mluvil jest Pán k Mojžiešovi řka: Nu18,26 Přikaž levitóm a zvěstuj: Když přijmete od synóv izrahelských desátky, kteréž sem vám dal, prvotiny jích obětujte hospodinu, to jest desátú čést desetiny, Nu18,27 aby bylo vám počteno v óbět prvotin tak z humen jako z lisic Nu18,28 i ze všech věcí, kterýchž béřete prvotiny, obětujte hospodinu a dajte Áronovi knězi. Nu18,29 Všecky věci, kteréž obětujete z desátkóv i k daróm Páně otdělíte, najlepšie a výborné všecky věci budú. Nu18,30 A dieš k ním: Jestliže přečisté a a lepšie věci všeliké obětovati budete z desátkóv, počteno vám bude, jako byšte z humna a z lisic dali prvotiny. Nu18,31 I budete jiesti je ve všelikých miestech vašich tak vy jako čeledi váše, neb mzda jest za službu, kterúžto slúžíte v stánku svědectvie, Nu18,32 a neshřešíte na tom, ušlechtilé a tučné sobě zachovávajíce, abyšte nepoškvrnili oběti synóv izrahelských a nezemřeli.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).