[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<48r48v49r49v50r50v51r51v52r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

let až do milostivého léta výplatu i dá ten, ktož slíbil bieše je hospodinu. Lv27,24 Ale v milostivé léto navrátí se k prvniemu pánu, jenž prodal bieše je a mějieše za diel vládařstvie svého. Lv27,25 Všeliké shozenie závažím svatyně váženo bude. Závažie dvadceti čtvrtí má. Lv27,26 Prvorozené, ješto k hospodinu příslušejí, nižádný posvětiti nemóž ani slíbiti, leč vól, leč ovce byla by, hospodinovy jsú. Lv27,27 Pakli nečisté jest dobytče, vyplatí, kterýž obětoval jest, podlé shodnutie svého a přidá pátú čést výplaty. Jestliže by vyplatiti nechtěl, prodáno bude jinému, cožkoli bylo by shodnuto. Lv27,28 Všecko, což se hospodinu posvěcuje, leč člověk byl by, leč dobytče, leč pole, nebude prodáno ani vyplaceno móž býti. Cožkoli by jednú bylo posvěceno, svaté svatých bude hospodinu Lv27,29 a každé posvěcenie, kteréž se obětuje od člověka, nebude vyplaceno, ale smrtí umře. Lv27,30 Všickni desátkové zemští leč z óbilé, leč z óvoce dřieví Páně jsú a jemu se posvěcují. Lv27,31 A pakli by kto chtěl vyplatiti desátky své, přidá pátú čést jích. Lv27,32 Všech desátkóv, vola i ovce i kozy, ješto pod pastýřovú metlú chodie, cožkoli desáté přišlo by, posvěceno bude hospodinu. Lv27,33 Nebude vybieráno ani dobré ani zlé ani za jiné odměněno bude. Pakli by kto proměnil, i což proměněno jest, i zač proměněno jest, posvěceno bude hospodinu a nebude vyplaceno. Lv27,34 Totoť jsú přikázanie, kterážto přikázal jest hospodin skrze ruku Mojžiešovu k synóm izrahelským na hóře Sinai.

Počínají se knihy Numerus

I.

Nu1,1 I mluvil jest hospodin k Mojžiešovi na púšti Sinai v stánku slíbenie prvnieho dne měsiece druhého léta druhého vyjitie jích z Éjipta řka: Nu1,2 Vezměte summu všeho shromážděnie synóv izrahelských po pokoleních a domiech jích a jména všech, cožkoli jest rodu samcového Nu1,3 od XXtého léta a nad to všech mužóv silných [z]text doplněný editorem Izrahele i budete je čísti po zástupiech jích ty a Áron Nu1,4 i budú s vámi kniežata pokolení i domóv v národech svých, Nu1,5 jíchžto tato jsú jména: Z Rubena Elisur, syn Sedeur, Nu1,6 z Simeona Salamihel, syn Surisaddai, Nu1,7 z Judy Naason, syn Aminadabóv, Nu1,8 z Izachara Natanael, syn Suar, Nu1,9 z Zabulona Heliab, syn Helonóv, Nu1,10 a synóv Jozefových z Efraima Elisama, syn Amniud, z Manasse Gamalihel, syn Fadassur, Nu1,11 z Benjamina Abidan, syn Gedeonóv, Nu1,12 z Dana Ahiezer, syn Amisaddai, Nu1,13 z Asser Feziel, syn Ochramóv, Nu1,14 z Gád Eliasaf, syn Duel, Nu1,15 z Neptalima Haira, syn Henan. Nu1,16 Títo přeušlechtilá kniežata množstvie [po]text doplněný editorem pokoleních a národech svých a hlavy zástupóv izrahelských, Nu1,17 kteréžto sú vzeli Mojžieš a Áron se vším lidu obecného množstvím. Nu1,18 I shromáždili sú je prvého dne měsiece druhého, počítajíc je po pokoleních i domiech i čeledech i hlavách i jméniech všech od XXtého léta a nad to, Nu1,19 jakož byl přikázal hospodin Mojžiešovi, a počítáni sú na púšti Sinai. Nu1,20 Z Rubena, prvorozeného Izhrahelova, po národech i čeledech i domiech svých i jméniech pohlaví všech, což jest plodu samcového od XXtého léta a nad to, jdúcích k boji Nu1,21 čtyřidceti a šest tisícóv a pět set. Nu1,22 Z synóv Simeonových po národech i čeledech i domiech rodóv svých počteni sú po jménách a pohlaví všech vše, což jest plodu samcového od XXtého léta a nad to, jdúcích k boji Nu1,23 padesát a devět tisícóv a tři sta. Nu1,24 Z synóv Gád po národech i čeledech i domiech rodóv svých počteni jsú po jménách všech od XXtého léta a nad to, kteříž by k bojóm šli, Nu1,25 čtyřidceti a pět tisícóv šest set a patdesát. Nu1,26 Z synóv Judových po národech i čeledech i domiech rodóv jích po jménách všech od XXtého léta a nad to všickni, kteříž k bojóm možiechu jíti, Nu1,27 počteni jsú LXXt a čtyři tisíce a šest set. Nu1,28 Z synóv Izacharových po národech i čeledech i domiech rodóv svých po jménách všech od XXtého léta a nad to všickni, kteříž by k bojóm šli, Nu1,29 počteni jsú padesát a čtyři tisíce a čtyři sta. Nu1,30 z synóv Zabulonových po národech i čeledech i domiech rodóv svých počteni jsú po jménách všech ot dvadcátého léta a nad to všickni, kteříž možiechu k bojóm jíti, Nu1,31 patdesát a sedm tisícóv a čtyři sta. Nu1,32 Z synóv Jozefových synóv Efraim po národech i čeledech i domiech rodóv svých počteni jsú po jménách všech ot XXtého léta a nad to všickni, kteříž možiechu k bojóm jíti, Nu1,33 XLti tisícóv a pět set. Nu1,34 Potom synóv Manasse po národech i čeledech i domiech rodóv svých počteni jsú jmény

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).