[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<49v50r50v51r51v52r52v53r53v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

synóv izrahelských, Nu3,43 a byli sú samcové po jménech svých od měsiece jednoho a nad to XXIIma tisícóv dvě stě a tři a LXXt. Nu3,44 I mluvil jest hospodin k Mojžiešovi řka: Nu3,45 Vezmi levity za prvorozené synóv izrahelských a dobytčata levitských za dobytčata jích, a budú levitové moji. Já jsem Pán, v přikázaních mých choďte. Nu3,46 A u výplatě dvú stú LXXt a tří, kteříž vycházejí nad počet levit, z prvorozených synóv izrahelských Nu3,47 vezmeš pět závaží s každé hlavy k mieře svatyně. Závažie má čtvrtí XXti. Nu3,48 I dáš penieze Áronovi i synóm jeho výplatu jích, kteříž nad to jsú. Nu3,49 Tehdy Mojžieš vzal jest penieze jích, kteříž biechu zbyteční a kteréž bieše vykúpil od levit, Nu3,50 za prvorozené synóv izrahelských tisíce a tří set a LXt a pět závaží podlé váhy svatyně Nu3,51 i dal jest je Áronovi a synóm jeho podlé slova, kteréž přikázal bieše jemu hospodin.

IIII kapitola

Nu4,1 I mluvil jest hospodin k Mojžiešovi a k Áronovi řka: Nu4,2 Vezměte summu synóv Kaat z prostředka levit po domiech i po čeledech jích Nu4,3 od XXXtého léta a nad to až do padesátého léta všech, kteříž vcházejí, aby stáli a posluhovali v stánku zaslíbenie. Nu4,4 Tatoť jest služba synóv Kaat: do stanu zaslíbenie a do svatyně svatých Nu4,5 vcházeti budú Áron a synové jeho, když hnúti mají stany, a složie oponu, ješto visí před dveřmi, a obinú v ní archu svědectvie Nu4,6 a přikryjí opět zástěrkú modrých koží. A ztáhnú ze svrchku plášť vešken modrý a uvedú sochory, Nu4,7 stuol také posvátný obinú modrým pláštěm a položie s ním kadidlnice a moždieře, čieše a řepice k léní mokrým obětem, chlebové vždycky na něm budú. Nu4,8 A ztáhnú plášť červený, kterýž opět přikryjí zástěrú modrých koží a uvlekú sochory. Nu4,9 Vezmú i plášť modrý, jímž přikryjí sviecen s lucernami a s kleštěmi svými a uhasadly i se všemi nádobami olejnými, kteréž k připravování lucern potřebny jsú. Nu4,10 A na všecky věci vzložie přikrytie modrých koží a uvlekú sochory. Nu4,11 Také i oltář zlatý obinú modrým rúchem a roztáhnú se svrchku přikrytie modrých koží a uvlekú sochory. Nu4,12 Všecky nádoby, jimiž se posluhuje v svatyni, obinú modrým pláštěm a roztáhnú se svrchku přikrytie modrých koží a uvlekú sochory. Nu4,13 Ale i oltář vyčistie popelem a obinú jej zlatohlavovým rúchem Nu4,14 i položie s ním všecka orudie, jíchžto v posluhování jeho požívají, to jest, v něž oheň berú, háčky a nádoby, třízubé kličky a kuthany. Všecky nádoby oltářové přikryjí spolu oděvkú modrých koží a uvlekú sochory. Nu4,15 A když by obinuli Áron a synové jeho svatyni i všecka orudie jejie v hýbaní stanóv, tehdy vejdú synové Kaat, aby nesli obinuté a nedotýkali se orudie svatyně, aby nezemřeli. Tatoť jsú břemena synóv Kaat v stánku zaslíbenie, Nu4,16 nad nímižto bude Eleazar, syna Árona kněze, k jehožto příslušie péči olej k připravování svietedlnic a složenie zápalu i obět, kteráž vždycky se obětuje, i olej mazánie i cožkoli k řádu stánkovému příslušie, i o všech nádobách, kteréž v svatyni sú. Nu4,17 I mluvil jest hospodin k Mojžiešovi a Áronovi řka: Nu4,18 Neroďte zatracovati lidu Kaat z prostředka levit, Nu4,19 ale toto čiňte jím, aby živi byli a nezemřeli, dotkli li by se svatiny svatých. Áron a synové jeho vcházeti budú, ale oní zpósobie diela všech a rozdělé, kto co nésti měl by. Nu4,20 Jiní nižádnú všetečností nehlédajte, které věci sú v svatyni, dřieve než by obinuty byly, jinak zemrú. Nu4,21 I mluvil jest hospodin k Mojžiešovi řka: Nu4,22 Vezmi summu také synóv Gersonových po domiech i čeledech i národech jích Nu4,23 ot XXXt let a nad to až do let padesát. Zečti všecky, kteříž vcházejí a posluhují v stánku zaslíbenie. Nu4,24 Totoť jest úřad čeledi gersonitské, Nu4,25 aby nesli opony stánkové a střechu zaslíbenie Nu4,26 opony siencové a oponu u vjití, ješto jest před stánkem. Všecky věci, kteréž k óltáři příslušejí, provázky i orudie služebnosti, Nu4,27 když káže Áron a synové jeho, ponesú synové Gersonovi a budú všickni věděti, k kterému břemeni měli by podrobeni býti. Nu4,28 Tatoť jest služba čeledi gersonitské v stánku zaslíbenie a budú pod rukú Itamarovú, syna Árona kněze. Nu4,29 Syny také Merari po čeledech a po domiech otcóv jích zečteš Nu4,30 od XXXti let a nad to až do let padesáti, všecky, kteříž vcházejí k úřadu posluhovánie svého a k službě zaslíbeného svědectvie. Nu4,31 Tatoť jsú břemena jích: ponesú dsky stánkové a svlaky jích, slúpy i podstavky jích, Nu4,32 slúpy také siencové v ókol s podstavky jích a s kolíky i provázky svými, všecka orudie i nádobie v počet vezmú a tak ponesú. Nu4,33 Totoť jest úřad čeledi meraritské i přisluhovánie v stánku zaslíbenie, i budú pod rukú Itamarovú, syna Árona kněze.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).