[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<15r15v16r16v17r17v18r18v19r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

uprostřed vás jsú, a očisťte se a proměnte rúcha váše. Gn35,3 Vstaňte a vstupme do Betel, abychme učinili tu oltář hospodinu, jenž uslyšal mě v deň zamúcenie mého a byl jest tovařiš cesty mé. Gn35,4 Tehdy dali sú jemu všecky bohy cizie, kteréž mějiechu, i náušnice, ješto biechu na uších jích. Tehdy on pokopa je pod smrkem, ješto jest za městem Sichen. Gn35,5 A když se bráchu, strach Páně udeři na všecky v ókol města a nesměli sú stíhati odcházejících. Gn35,6 Tehdy přišel jest Jákob do Luzan, ješto jest v zemi Kanaan, příjmím Betel, on i vešken lid s ním. Gn35,7 I udělal jest tu oltář a nazval jméno miesta Dóm boží, neb tu ukázal se jemu bóh, když jest utiekal před bratrem svým. Gn35,8 Téhož času umřela jest Delbora, pěstúna Rebečina. A pohřebena u kořenóv Betel pod dubem i nazváno jest jméno miesta Dub pláče. Gn35,9 I ukázal se jest opět bóh Jákobovi, když se jest vrátil z Mezopotanie syrské, a požehnal jest jemu Gn35,10 řka: Nebudeš nazván viece Jákob, ale Izrahel bude jméno tvé. I nazval jest jej Izrahelem Gn35,11 a řekl jest jemu: Jáť jsem bóh všemohúcí, rosť a rozmnož se, národové i lidé národóv budú z tebe, králové z ledví tvých vyjdú. Gn35,12 Zemi, kterú sem dal Abrahamovi a Izákovi, dám tobě a semeni tvému po tobě. Gn35,13 I odšel od něho. Gn35,14 Ale on zvedl znamenie kamenité na miestě, na němž mluvil bieše jemu bóh, obětuje na něm mokré oběti a vyliv olej Gn35,15 a nazvav jméno miesta toho Betel. Gn35,16 Vyšed odtavád, přišel jest letnieho času do země, ješto vede do Efratam, v niežto když rodieše Ráchel, Gn35,17 pro nesnázi porodu nebezpečna býti poče, i řekla jest jie žena, ješto při porodu stává: Neroď se báti, neb i tohoto mieti budeš syna. Gn35,18 A když vycházieše duše pro bolest a nastáváše již smrt, nazvala jest jméno jeho Benoni, to jest syn bolesti mé. Ale otec nazval jeho Benjamin, to jest syn pravice. Gn35,19 I umřela jest Ráchel a pohřebena jest na cestě, ješto vede do Efratam, to jest Betleem. Gn35,20 A vyzdvihl jest Jákob znamenie na hrobu jejie: Toto jest znamenie hrobu Ráchel až do nynějšieho dne. Gn35,21 Vyšed pak odtud, rozpal jest stan za věží Stáda. Gn35,22 A když jest bydlil v té vlasti, odšel jest Ruben a spal s Bálú, ženimú otce svého, a to se jest jeho neutajilo. Biechu zajisté synóv Jákobových dvanácte. Gn35,23 Synové Lie: prvorozený Ruben a Simeon a Levi a Judas a Izachar a Zabulon. Gn35,24 Synové Ráchel: Jozef a Benjamin. Gn35,25 Synové Bále, dievky Ráchel: Dan a Neptalim. Gn35,26 Synové Zelfy, dievky Lie: Gád a Aser. Títo synové Jákobovi, kteří sú se narodili jemu v Mezopotaní syrské. Gn35,27 Přišel jest také k Izákovi, otci svému, do Mambre, města Arbee, to jest Ebron, v němžto pohostinu jest byl Abraham a Izák. Gn35,28 I doplnili sú se dnové Izákovi sto a osmdesát let. Gn35,29 A sšed u věku, umřel jest. A přiložen lidu svému starý a plný dnóv a pohřebli sú ho Ezau a Jákob, synové jeho.

XXXVI.

Gn36,1 Tatoť jsú pokolenie Ezau, on jest Edom. Gn36,2 Ezau vzal jest ženy ze dcer Kanaan: Ada, dceru Elon Etejského, a Oolibama, dceru Ave syna Sebeon Evejského, Gn36,3 Basemath také, dceru Izmahelovu, sestru Nabaiot. Gn36,4 Pak Ada porodila Elifaza, Basemath urodila Rahuhel, Gn36,5 Oolibama porodila Hieus a Hielom a Choree. Títoť jsú synové Ezau, kteříž sú se narodili v zemi Kanaan. Gn36,6 I vzal jest Ezau ženy své, syny i dcery i všelikú duši domu svého i statek i dobytek i všecky věci, kteréž mieti možieše v zemi Kanaan, a odšel jest do jiné vlasti a odšel jest od bratra svého Jákoba, Gn36,7 neb bohatá biechu velmi a spolu bydliti nemožiechu ani snášieše je země putovánie jích pro množstvie stád. Gn36,8 I přebýval jest Ezau na hóře Seir, on jest Edom. Gn36,9 Toto jsú pokolenie Ezau, otce Edom, na hóře Seir Gn36,10 a tato jména synóv jeho: Elifaz, syn Ada, ženy Ezau, Rahuel také, syn Basemath, ženy jeho. Gn36,11 A byli sú synové Elifaz: Teman, Omar, Sefne a Gatan a Cenez. Gn36,12 A bieše Temna, ženima Elifaz, syna Ezau, kteráž porodila jest Amalecha. Títo sú synové Ade, ženy Ezau. Gn36,13 Pak synové Rahuel: Naat a Zara, Semna a Maza. Títo synové Besemath, ženy Ezau. Gn36,14 Také títo biechu synové Oolibama, dcery Ave, dcery Sebeon, ženy Ezau, kteréžto urodila jemu, Hieus a Hielom a Chore. Gn36,15 Títo jsú vódce synóv Ezau, syna Elifaz prvorozeného Ezau: vódce Teman, vódce Omar, vódce Sefna, vódce Cenez, Gn36,16 vódce Chore, vódce Datan, vódce Amalech. Títo synové Elifaz v zemi Edom a títo synové Ade. Gn36,17 Také títo synové Rahuel, syna Ezau: vódce Naat, vódce Zara, vódce Semna, vódce Meza. Tí vódce Rahuel v zemi Edom, títo synové Basemath, ženy Ezau. Gn36,18 A títo synové

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).