[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<543544545546547548549550551>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[547]číslo strany rukopisujest, a proto neznám jest, nebo jeho bydlo v nebesiech jest. K tomu svatý Pavel vecě: Tento buoh jest, jehožto já vám zvěstuji a o němžto káži, jenž jest z nebes na zemi sstúpil, naše tělesenstvie přijal, pro hřiešné smrt trpěl a třetí den z mrtvých vstal. A když tak spolu pomlúvásta svatý Pavel a mistr Dionyzius, pojide jeden slepý přěd nima. Tehda svatý Dionyzius k svatému Pavlu vecě: Dieš li tomuto slepému ve jmě buoha tvého, aby viděl, an prozří, já inhed veň uvěři. Ale tomu chci, aby slóv kúzedlných neřiekal, neb ty snad ta slova umieš, ješto jsú té moci, ež slepým zrak navracijí. A protož já tomu chci, aby ty tak řekl, jako já tobě radu vydám. Rcižmy takto: Ve jmě Jezukristovo, jenž sě jest narodil z svaté Mařie děvicě, ukřižován umřěl, pochován, z mrtvých vstal, na nebesa vstúpil, tobě kazuji, aby prozřěl. Tehda svatý Pavel chtě tomu, aby sě naň mistr Dionyzius nedomnieval, aby on kterými slovy neb kterú jinú mocí zrak slepému navrátil, povědíl k mistru Dionyziovi a řka: Tu radu, ješto mi vydáváš, rci ji sám a inhed, co žádáš, to[1686]zapsáno stejnou (?) rukou in margine svýma očima uzříš. Tehda, jakž brzo mistr Dionyzius nad slepým ta slova prořekl, tak inhed slepý prozřěl. Proněžto inhed svatý Dionyzius s svú hospodyní, jiejžto Damaris diechu, i se vší čeledí svatý křest přijal a cělá tři léta od svatého Pavla sě učil. A potom v tom městě Atenis biskupem učiněn a slovo buožie kážě, tak slavně svatú vieru vzplodil, ež to město a veliké množstvie lidí těch vlastí na vieru ob[548]číslo strany rukopisurátil.

X
1686zapsáno stejnou (?) rukou in margine
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).