[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<483484485486487488489490491>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Moj[487]číslo strany rukopisužiešových, ež biechu mořké vody velmi hořky tak, jež lid jich pro hořkost píti nemohl, a jakž sluha boží Mojžieš dřěvo v těch hořkých vodách omočil, tak sú sě inhed u velikú sladkost obrátily. To sě jest tělestně dálo, ale u budúcích časiech vnitřním rozumem o svatém kříži takto jest rozuměno: Obecně všěm tohoto světa lidem protivenstvie za hřiechy trpěti jest hořko, ale ktož sě s pravým srdcem rozpomene, kak jest náš milý spasitel pro všě hřiešné na dřěvě svatého křížě hořkú smrt trpěl, všěcky protivné hořkosti obrátie sě jemu u velikú sladkost.

Opět jest psáno u Mojžiešových knihách, jež veš svět pro hřiechy přěpuščením božím potopen jest byl a na dřěvě té korábě, jížto byl Noe učinil, sě lid zachoval. To sě jest tělestně dálo, ale u budúcích časiech u vnitřniem rozumě o svatém kříži jest takto rozuměno, že když všeho světa národ pro množstvie hřiechóv od božie milosti byl odlúčen i potopen, skrzě dřěvo svatého křížě opět k božiej milosti sě, rozmnoživ, navrátil. Opět v Čtvrtých knihách králových jest psáno, jež jedna sekyra s svého násadiště[1523]podtrženo, Hankova excerpce spadši, na dno v hlubokú vodu upadla. Tehda Elizeus prorok přišed, dřěvo sobě uklestiv, u vodu tiem dřěvem sáhl a inhed těžkost té sekyry železa nad přirozený běh nad vodu vzplula. To sě jest boží mocí tělesně dálo, ale u budúcích časiech u vnitřniem rozumě o svatém kříži jest rozuměno, nebo všěcky ty dušě, ješto sú byly mnohými hřiechy obtieženy, a proto hluboko přěd peklo spadly, ale skirzě

X
1523podtrženo, Hankova excerpce
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).