[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<818283848586878889>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

činem obmysliti. Proněžto nechav jich pryč do Betlémě jeti, jim řekl: Beřte sě a ztěžte sě snažně na to dietě! A když naleznete, otevzkažte mně, ať já také přída, pomodlím sě jemu. Tu praví svatý Crisostomus: Zlý Erode, kak lstivú řěč mluvíš, jež sě jemu chceš modliti, a v srdci myslíš, kak by jeho mohl zahubiti. To ti třie králi ot Eroda uslyševše, pryč jěli. A zatiem hvězda, jižto sú byli na vzchod sluncě jsúc viděli, ta přěd nimi šla, až dotad přědšedši, nad tiem miestem stála, ježto to svaté dietě bieše. Jižto hvězdu vidúce, s velikú sě radostí uradovali a v ten duom všedše, nalezli děťátko s jeho milú matkú Marijí. Inhed pokorně na zemi poklekše, nábožně sě poklonivše, jemu sě modlili a své poklady otevřěvše, jemu dary ofěrovali: zlato, myrru a kadidlo. Tu praví svatý Augustin: Ó, přěpovýšené dětinstvie, jemužto nebeských hvězd zřiezenie jest poddáno! Ba, povězte mi, kteréhož jest veličstvie, nad nímžto sě anděli vznášějíc zpievají, nad nímžto temnú noc svými poprslky hvězdy osvětlijí, přěd nímžto králi třasúc sě klekají, jemužto sě klanějíc modlili. Ó, přěblažená chalupo, ó, inhed po nebi druhá božie stolicě, ó, nebeská sieni, v niežto bydlí král, kamením drahým neokrášlený, ale buoh v tělesenství pravý, jemužto miesto lože měkkého jsú jesle hrubé, miesto zlatohlavových opon střěchy sprostné! Proněžto sě velmě divím, ež srdečnýma očima hlédaje, vizi jeho v sprostných plenách a všeho světa tváři sě jeho bojie, vizi jeho v jeslech chuda ležiec, a v nebeských sienech kralijíc. K tomu také praví

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).