[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<767778798081828384>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ani skály mohú trpěti, ani které věci tohoto světa tváři slyšěti. A chcte li to viděti, kažte ke mně bujný býk přivésti, to uzříte, jakžto svaté jmě býkovi v ucho pošepci, tak inhed ten býk padna umře. K tomu svatý Silvester vecě: Když toho jména, jakž ty dieš, ižádné stvořenie nemóže slyšěti, kak ty je tehda móžeš uměti? K tomu ten žid vecě: Ne tvá to doba věděti, otkad já to vědě, i mněji, a tys nepřietel židovský. Zatiem bujný býk přivedú a jakž jemu ten židovský mistr v ucho pošepta, tak inhed býk zavrátiv oči, zdechl. V tu hodinu všickni lidé židovščí počěchu sě svatému Silvestrovi posmievati. K němužto svatý Silvester vecě: Nevěřte tomu, byť buožie jmě byl pošeptal, ale někakého jmě diábla pojmenoval. Buoh muoj, Jezus Kristus, netolik živé moří, ale mrtvé křiesí, nebo zabiti moci a živiti nemoci to mohú vlcie a jiná zvieřata učiniti. A protož, chce li váš mistr, abych tomu uvěřil, ež jest diáblova jmene nepojmenoval, vzkřěs ten býk, jenžto jest umřěl. Pakli toho neučiní, tehda jest jisté znamenie, ež jest diábla pojmenoval, jenž zabiti muož, ale vzkřiesiti nemuož. V tu dobu, když rozliční okolo stojiec, počěchu toho mudrcě ponúcěti, aby býka vzkřiesil. An jim otpovědě a řka: Nechať Silvester jeho ve jmě Ježíše vzkřiesí, a my inhed všickni jeho vieru přijmem, jehožto on nikakž učiniti moci bude. A zatím všickni židie počěchu slibovati, vzkřiesí li býka, jež chtie v Jezukrista uvěřiti. Tehda svatý Silvester buohu sě nábožně pomodliv,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).