[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<633634635636637638639640641>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

mohúce, kúpili. To jsú světí patriarchové, jimžto buoh byl dal čest, sbožie i dobytka dosti. Ti jsú byli tak velikého milosrdie, ež což jsú od boha jměli, toho jsú pro buoh milostivě chudým a potřebným udieleli. Mezi nimižto jeden řekl: Chtěl bych tomu, aby mi tehdy ruka má po samé rámě upadla, když nedám a neposkytu pro bóh chudému. A protož za jich milosrdné a štědré pro buoh dávanie kúpili jsú sobě nebeské dědičstvie. Proněžto o nich Ježíš ve Čtení praví: Blažení jsú milosrdní, nebo se s nimi milosrdie stane.

Šestí jsú, ješto nebeského královstvie dědičstvo držie, nebo jim spadá po přirození. To jsú svatí zpovědníci. Ti jsú rozličně bohu slúžiec, nebesóm se dostali. Někteří na púšti bydléce, vodu píce, štěvík a planá jablka jedúc, v skalách a u púhých jeskyniech se kryjíc, bohu se snažně modlili. Někteří se postili, sušili i tak svój život ztrudili, až jsú jedva živi na zemi chodili. Někteří púti činiec, nahýma kolenma i ve dne i v noci klekajíc, v žíniech chodiec, na zemi, na skalách, na kamení v noci léhajíc, popel na hlavu sypíce, řetězi se po nahém tělu tepúce, tohoto světa protivenství a diáblovu pokušení silně se brániece, svému tělesenství nepovolijíc, pokojně v svéj tichosti s svými bližnými přebývajíc. Tiem jsú zvláště bohem darováni, ež jsú synové boží nazváni. Jakož praví svatý Pavel: Kdež synové jsú, tehdy také dědici jsú. O těch praví Ježíš ve Čtení: Blažení jsú pokojní, nebo synové boží budú nazváni.

Sedmí a poslední

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 25 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).