[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<631632633634635636637638639>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

nenávistníka trpěti, avšak jeho pro buoh milovati v tajném poznání mučedlenstvie jest. Druhé trpěli jsú mučenníci užitečně, neb ač jsú kdy byli v kterých hřiešiech, jakž jsú brzo svú krev prolili, tak jsú inhed všech hřiechóv očistěni byli. A tak jest velikého duostojenstvie pro vieru krve prolitie, ež ač by kto nekřštěn byl a křsta žádaje, svú krev pro Jezukrista prolil, v svéj krvi duostojně křštěn jest. A protož, jakž praví svatý Augustin: By nebylo velmi vzácno před hospodinem jeho svatých mučenníkóv krve prolitie, nebyl by řekl David: Drahá jest smrt před hospodinem svatých jeho. Třetie svatí mučenníci trpěli jsú ustavičně bez rozpači, biti, dráni, vláčeni, sěčeni, bodeni, věšáni, pečeni, řezáni, kamenováni, opak odieráni, vrtáni a ve všech těch mukách ustavičným srdcem trpiece boha chválili, nám veliký příklad pro buoh trpěti ostavili. A protož praví svatý Krysostomus: Ó, křestěne, přieliš jsi rozkošný rytieř. Chceš nic nebojije svítěziti. Chceš nic nepracije své protivníky přemoci. I chceš svět, po svéj vuoli veda, nebeského královstvie dobyti. Pomni se, ež na pilné věci nebezpečné netbánie jest všeho tvého dobrého šeřadné ztracenie. Protož na jich snažné a ustavičné utrpenie nám slušie pomnieti. Kak jsú se rytieřsky a vítězsky proti protivníkóm svaté viery jměli řečí prostranú, myslí silnú, mocí nebeskú, oděnie svěcského netbajíce, ale oděním svaté viery oděni jsúce. O tom praví svatý otec Lev papež:

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).