[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<620621622623624625626627628>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

pamatovati a skrzě to v svéj núzi a v svých potřěbách mě bude vzývati, rač jeho uslyšěti! Netáhla toho svatá Kateryna dořéci, až k niej hlas z nebes přišel a takto řka: Poď ke mně, má milá choti. Aj toť tobě hotově nebesa jsú otevřiena a těm všěm, ješto den tvého umučenie slaviti budú, což budú žádati, na tom jě uslyším.

V tu dobu svú svatú hlavičku pokloni a kat jednú ranú tu svatú hlavu sťal. A inhed poplove z jejie svatého těla miesto krve mléko a svatí anděli to svaté tělo inhed vzemše, na jednu velikú horu, ješto slóve Sinai, což by mohl dvadcěti dní odtad dojíti, přinesše, poctivě pochovali. Z jejiežto svatých kostí božím divem až do dnešnieho dne olej teče a mnohým nemocným rozličně pomáhá. Proněžto, ktož chce dobřě znamenati, ti daři, jimižto sú jiní světí zvlášče buohem obdarováni na svém skončení, ty jest všěcky svatá Kateryna jměla. Najprvé Ježíšem navščievena jako svatý Jan evanjelista, plovúcím olejem v svatosti poznána jako svatý Mikuláš, miesto krve mléko jako svatému Pavlu apoštolu, anděli jiej hrob připravili jako svatému Klimentu, v svéj prosbě na skončení uslyšána jako svatá Margareta. Ti všickni svatí daři dáni jsú pospolu svatéj Kateryně, jiežto prosby nám účastnu býti Jezus Kristus, jenž v nebesiech kralije věky věkóm. Amen.

Život svatých pěti bratří mučedlníkóv

Svatých pěti bratří dnešní den svatá cierkev pamatuje. O nichž sě tak píše, ež za časuov Jindřicha ciesařě u polských vlastech

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).