[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<556557558559560561562563564>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

stkviece, uzřěl a inhed sobě v srdci pomyslil a tak řka: Zajisté vizi, jenž jsi učenník syna buožieho Jezukrista, jenž mi jest byl vzkázav slíbil poslati některého z svých učenníkóv, jenž by mě od mé nemoci uzdravil. Jemužto svatý Juda vecě: Uvěříš li v syna buožieho v Jezukrista, vše, což žádáš. K tomu král Abagarus vecě: S pravú věrú věři a židy, ješto jsú jeho ukřižovali, přěrád bych zbil, bych pro římskú moc mohl. V tu dobu, jež král Abagarus malomocen bieše, vzem svatý Juda list jemu Ježíšem poslaný, jím jeho tvář potřěl a inhed král své trudné nemoci zbyl.

A když ta dva svatá apoštoly, Šimon a Juda, po rozličných vlastech chodiece, slovo božie kázáše, spolu sě sešla v tom království, ješto Persarum slóve, a tu jsta dva slovutná čarodějníky nalezla. Jednomu řekli Zaroes a druhému Arfaxat, jižto sú byli svatým Matějem z múřěnínské země vyhnáni. Za toho času vojna volána bieše a v téj vojščě jeden králóv babylonského podkonie jménem Baradach měl starostú býti. A když tak do judské země proti svým nepřátelóm k boji vstáti chtiechu, ižádného odpověděnie od svých pohanských buohóv jmieti nemohli. Proněžto do bližnieho města šedše, pohanských buohóv otázali, proč by jich buohové neodpoviedali. K tomu jim bylo otpověděno, ež pro ta dva svatá apoštoly, jakž jsta tu přišla, tak vaši buohové k ničemu vám odpověděti nemohú. To podkonie Baradach uslyšav, kázal tú dvú

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).