[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<507508509510511512513514515>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

a protož bez pokuty nemá správně u buoha býti. Jimžto ten anděl v uodění odpovědě a řka: Nemá liť jiných těžších hřiechóv, pro menšieť hřiechy nezahyne. K tomu diábel vecě: Jest li buoh pravý člověk, tento nikda spasen nebude, neb jest psáno: Neobrátíte li sě k hospodinu, nepójdete do nebeského královstvie. Tomu anděl omlúvajě jeho vecě: Skrúšenie jest měl v srdci a často sě jest na své hřiechy rozpomínal, ale podlé lidského obyčějě káti sě odkládal. K tomu anděl věcě: Jakež jest ze zlého obyčějě proti buohu hýřil, takež správnú má od buoha pokutu za hřiechy přijieti. K tomu anděl vecě: Suďme sě přěd bohem.

A když sě počěchu přěd hospodinem súditi, tehda diábel vecě: Všeliký sluha, jenžto vie vuoli svého hospody, a ne tak činí, často bit bývá. K tomu anděl vecě: Na čem je tento člověk vuole buožie nenaplnil? K tomu diábel vecě: Mnoho je zlého činil a vlášče od zlých lidí dary přijímal a od jednoho lichevníka zle dobyté rúcho vzal. Protož kam sě jest děla spravedlnost buožie, jehožto sme do dnešnieho dne za pravého buoha jměli, jenžto jest nade všěmi hřiešnými, jižto bez pokánie scházějí sě, na věky pomstiti slíbil! K němužto anděl vecě: Náhle mlč, nebo nevieš buožieho přědjednánie! Nebo kdež kolivěk ku pokání navrácenie jest v naději, tu ráda buožie milost pomáhá. A když sě tak dlúho s diábly anděli o tu duši vadiechu, v tu dobu diábel obrtna sě tak velmi svatého Fozea udeři, jakž potom, když sě k životu navrátil, viec ten úraz na něm znamenitě

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).