[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<434435436437438439440441442>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

zamúcenie. Ten archanděl před ní se postaviv, od jejie syna poselstvie promluvil a řka: Čas jest, praví hospodin, syn tvój milý, abych tě, matko, k sobě vzal. Jakož jsi, matko, milosti plná, veš svět svú slavnú svatostí obradovala a obveselila, obvesel také vše chvalně všemohúcieho boha otce přiebytky, utěš mých všech svatých duchy, jížto vidúce tvé chvály předuostojné ke mně přinesenie a přepovýšeného povýšenie, v jistosti se potvrzují, jež jich přiebytek, věčně v téj světlosti přebývaje, se zavierá. Račiž jíti, ó, přesvatá, s veselím. Ó, milosti plná, nezamucuj se jdúc od světa tak lestného, všie zlosti naplněného, vendeš večas v nebeské sieni, ostavieci matné nebezpečného života věci. Avšak proto za hřiešné nepřestaneš prositi tiem činem, jakež já, kakž kolivěk nejsa s tohoto světa, sstúpil sem na tento svět, abych ty osvietil, jížto jsú v světě, takež tvá přesnažná prosba prodlí se vždy až do skončenie světa všem, jížto v světě bydlé. A protož, ó, má matko milá, nevzhrožuj se, ni tebe straš rozlúčenie tvého tělesenstvie, nebs pozvána k věčnému životu, k nepřestaléj na věky radosti, beze všeho utrpenie k velikého odpočívaní pokoji, ke všiej radosti, k nepřestaléj světlosti. V niejžto světlosti přebývati budeš v slavnéj chvále se mnú, s svým milým synem, stvořitelem všeho světa. Však to vieš dobře, matko milá, ež sem já život věčný, kochánie nade vše rozkoši, utěšený sem přiebytek, o němžto nikte vymluviti nemóže, světlost bez temnosti, beze všie práce tiché odpočívanie a všecka slavná dobrota.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).