[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<386387388389390391392393394>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

oni ustavičně svého zákona brániec, hrozné muky trpěli. Takež slušie křesťanóm svaté viery křesťanské brániti i život pro to vážiec trpěti, a tak odplatu od boha přijieti.

Život svatého Petra z uokov

Svatého Petra z uokov zproščenie pro čtveru věc svatá cierkev pamatuje. Najprvé, ež svatý Petr apoštol byl jat a v žalář vsazen a řetězi okován. A odtad jej milostivý hospodin skirzě svého anděla z toho vězenie divně zprostil.

O tom sě tak píše v starém popsání, ež Herodes Agrippa do Říma přijěl a tu velikú přiezen s synovcem Tiberie ciesařě mezi sobú a mezi ním učinil. Proňežto ten synovec ciesařóv jménem Gaius s Herodem ochotně obcováše. Tehda v jeden čas ten Gaius a Herodes spuolu na vozě jěla a tu Herodes vezřěv jasně k nebesóm, spen rucě vecě: É, bysta moji oči viděle, ano tento stařec Tiberius ciesař umřěl a ty nade vším světem kraloval mocně. Ta slova vozataj, jenž jě vezieše, uslyšav, jakž brzo přijěl, tak ciesařovi inhed pronesl. Proňežto rozhněvav sě ciesař, Heroda v žalář vsaditi kázal. A když jednoho dne podepřěl sě jednomu dřěvu, vezřěl nad sě, ano nad ním výr sedí, počě sě diviti. V tu dobu jeden z vězňóv učený v čarodějných věščbách přistúpiv, vecě: Neboj sě, Herode, dobřěť jest tvá věc, budeš skoro vypuščen a tak vysocě prospěješ,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).