[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<288289290291292293294295296>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

točíš mocné božie zpósobenie, nad vešken běh přirozeně, múdrým dolíčením ukázali. A když sě s ním tak pohadováchu a jej pro jeho starosti počest otcem vzýváchu, tehda Aquila povědě a řka: Co je toho potřěbie, jež ho otcem nazývámy a jmajíc zapověděno, abychom ižádného na zemi otcem nevzývali, jedno boha na nebesiech. A to řek Aquila, ozřěv sě na starého mužě i povědě a řka: Neměj za zlé, otče, jež sem mého bratra tresktal, ež tě otcem vzývá. Takť mámy přikázáno, abychom tiem jménem nikoho mimo boha na zemi nevzývali. A když to Aquila propovědě, zasměchu sě všickni i s svatým Petrem okolo stojiece. A když otáza Aquila, proč by sě smieli, povědě k ňemu svatý Kliment a řka: Neb to činíš, z ňehožto jiné treskceš, vzývajě tohoto starcě otcem. Tehda on počě přieti a řka: Nevědě, nazval li sem jeho otcem. V tu dobu promluvi ten kmet starý a řka: Uvěřil bych, ež by bylo přědjednánie a všěch věcí božie přědpósobenie, alé mé svědomie nedá mi tomu věřiti. Znal sem mé i mé ženy náhodnie přirozenie a sznamenal sem běhy planetové, po ňemžto sem dobřě pohodl, ež sě jiej mělo tak přihoditi, jakžto sě jiej i přihodilo. Jala sě svého sluhy milovati a tak sě nebezpečenstvie a hanby bojieci, sen sobě falešný zamyslivši, s ním sě přěs moře vzdvihla a tu i utonula. Tak mi jest také muoj bratr pověděl, jež jeho byla počala také milovati, a když uzřěla, an na ni netbá, k svému sluzě své milovánie obrátila. Z toho jiej za zlé neslušie mieti, neb sě jiej tak mělo přihoditi. A to řek i jal sě všeho rozprávěti, kak jest s synoma a s čeleďú přěs moře zaplula a tu utonula, a kak je on, hledajě jich, zasě sě domóv nevrátil. A když to synové uslyšěchu, poznavše, ež jest jich otec, radostivě chtiechu sě jeho chvátiti, ponuce jim svatý Petr, aby toho neučinili, jeliž on káže. Tehda k tomu starci, k jich otci, svatý Petr propovědě a řka: Ukáži liť tvú hospodyni s tvými se třmi syny, chceš li uvěřiti,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).