[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<276277278279280281282283284>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

spadlo, ež jest přišla matka mého hospodina ke mně? A blažená jsi, ježs uvěřila. Dokonáť sě všeckno, cožť jest řečeno od hospodina. Otcě také proroka učinil, jenž ducha svatého naplňen, proročsky piesen zapěl: Požehnaný buoh, hospodin israhelský. Byl jest také svatý Jan v řádu apoštolském, jimžto vlášče úřad kázanie Jezukristem byl poručen. Ten úřad také svatý Jan dobřě plnieše, když jest řekl: Já sem hlas volající na púšči, připravte cěstu boží. Byl mučedlník, neb jeho svatá hlava v žaláři sťata jest. Byl svatý zpovědník, strastný život pústenníkový na púšči z mladosti veda, vuodu pil, v húni chodil, surový list jědl, sprostným sě pokrmem živil a v tom ve všem božie jmě na púšči v známost lidem dal. Byl také v řádu svatých děvic. Byla v ňem také duostojná čistota, jakžto praví svatý Ambrož: Ktož by byl jeho ukrutný život sznamenal, kakž by koli byl křehký člověk, musil by sě polepšiti.

Byl také evanjelista a viece než evanjelista, nebo kakž kolivěk čtenie jest nepsal, ale všickni čtyřie evanjelisty o ňem anebo na počátcě svého čtenie anebo bliz u počátka psali. Svatý Jan evanjelista když svaté čtenie o synu božiem počal, tehda inhed o svatém Janu Krstiteli řekl: Byl člověk poslán od boha, jemužto jmě Johannes bieše. A to řek, navrátil sě psáti o synu božiem a řka: Bieše světlost pravá, v ňemžto sě dává rozuměti, jež svatý Jan evanjelista, nedokonav o synu božiem, umiesil psanie o svatém Janu, krstiteli božiem, neb jeho u velikéj počestnosti jmějieše. Svatý Lukáš také u počátcě svého čtenie o jeho narození najprvé píše a řka: Bieše za časuov Heroda krále kněz jeden, jemužto jmě Zacharias. Svatý Marek také bliz u počátka svého čtenie počal od slóv svatého Jana a řka: Jakžto praví Isaiáš: Já hlas volající na púšči. Takež svatý Matěj bliz u počátka svého čtenie

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).