[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<237238239240241242243244245>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

blúdí, pověz tuto přěde všěmi lidmi, co sě tobě o tom zdá. Tehda svatý Jakub velikým hlasem jako trúba zavolav, vecě: I co mne tiežete o synu člověčiem, an sedí v nebesiech na pravici buoha otcě a potom příde v den súdný súdit živých i mrtvých. To uslyšěvše křestěné, velmi sě obradovali, ale Židé a licoměrníci velmi sě zamútivše, mezi sobú řechu: Zle činímy, jež toto svědečstvie Ježíšovi mluviti přěpustímy. Náhle svalme jeho po hlavě dolóv, ať sě jím jiní kárají. V tu dobu všichni židé pokřikli a řkú: Ó, kak jest, ež spravedlný jsa, však jest hanebně shýřil! A v túž hodinu na horu vzběhše, po hlavě jeho dolóv svalili a kamením kamenovali. Tehda svatý Jakub na zemi na kolenú ničě, poprosil hospodina a řka: Proši tebe, milý hospodine, rač jim odpustiti, neboť nevědie, coť činie. To jeden židovský kněz uslyšav, zavolal a řka: É, co činíte, nechajte jeho, ať buoha za ny prosí, jehožto kamenujíce. Zatiem v túž hodinu jeden Žid kdes žrd pochopiv, jemu velikú ránu v hlavu dal tak, ež mozk z jeho svatého lba sě vykydl. Jehožto křestěné pochopivše, bliz podlé chrámu pochovali. A ta svatá dušě k buohu šedši, s ním přěbývá věky věkóm. Amen.

O tom píše mistr Jozefus, jenž jest starých časóv přieběhy spamatovav, snažně popsal, jež pro našeho spasitele smrt a pro svatého Jakuba umučenie jeruzalémské město zkaženo jest a židovský lid po světu rozehnán, do dnešnieho dne porobeni jsú, jakžto jest byl hospodin přědpověděl a řka: Jeruzalémské město, neostane

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).