[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<41v42r42v43r43v44r44v>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[43v]číslo strany rukopisuzačátek komentované pasážez Arimatiekonec pasáže s variantním překladem ot Arimatievariantní překlad jménem Jozef[1518]zapsáno jako „Ioseph“, nad tím nadepsáno „Iosef“, začátek komentované pasážežekonec pasáže s variantním překladem jenžvariantní překlad i on bieše učedlník Ježíšóv. Mt27,58 začátek komentované pasážeTenkonec pasáže s variantním překladem Tentovariantní překlad přistúpi[1519]na konci slova umazáno „-w“ k Pilátovi i prosi[1520]nad řádkem škrtnuto „u-“ tělo[1521]opraveno z „těla“ Ježíšovo. Tehdy Pilát káza začátek komentované pasáževrátitikonec pasáže s variantním překladem dátivariantní překlad tělo {Ježíšovo[1522]}přípisek soudobého korektora. Mt27,59 {Aff}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15h, Lucecizojazyčný text 23c, Iohaniscizojazyčný text 19o)[1523]viz Mc 15,46, L 23,53, J 19,40 A vzem tělo Josef, obinu je[ip]je] gie v čisté {v[1524]}přípisek soudobého korektora plátno Mt27,60 a položi je začátek komentované pasážev svém[iq]v svém] wſem hroběkonec pasáže s variantním překladem v hrobě svémvariantní překlad novém, začátek komentované pasážejenžkonec pasáže s variantním překladem kterýžvariantní překlad bieše vytesal v skále; i přivali kámen veliký ke dveřóm hrobovým i odjide[1525]„-t-“ nadepsáno. Mt27,61 {Ag}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XVm)[1526]viz Mc 15,47 A biechu tu Maria Magdalena a druhá Maria, sedíce proti hrobu. Mt27,62 A druhý den, jenž začátek komentované pasážebykonec pasáže s variantním překladem bylvariantní překlad po pátku, snidechu se kniežata kněžská a zákonníci ku Pilátovi Mt27,63 řkúce: „Pane, začátek komentované pasáževzpomenuli smekonec pasáže s variantním překladem zpomenuli smevariantní překlad, že svódce začátek komentované pasážeonenkonec pasáže s variantním překladem tenvariantní překlad řekl jest ještě živ sa: Po třech[ir]třech] trziech dnech z mrtvých vstanu. Mt27,64 Protož kaž začátek komentované pasážestřiecikonec pasáže s variantním překladem ostřiehativariantní překlad hrobu až do třetieho[is]třetieho] trzietieho dne, ať snad nepřijdú učedlníci jeho i neukradnú ho a neřkú lidu: Vstal je z mrtvých. A bude začátek komentované pasáženajposlednějšíkonec pasáže s variantním překladem poslední[1527]za tím dopsáno „horší“variantní překlad blud horší prvnieho.“ Mt27,65 Vece jim Pilát: „Máte stráž, děte, ostřiehajte, jakož umiete.“ Mt27,66 A oni odšedše začátek komentované pasážeohradichu[it]ohradichu] ohraniduchukonec pasáže s variantním překladem osědli súvariantní překlad hrob, znamenavše kamenem, strážnými zapečetivše[1528] „zapečetivše“ navíc oproti Vulgátě.

Matheicizojazyčný text XXVIII.

Mt28,1 {A}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XXI[1529]chybně místo XVI, Lucecizojazyčný text 24a, Iohaniscizojazyčný text 20a)[1530]viz Mc 16,1, L 24,1, J 20,1 začátek komentované pasážeVečer sobotykonec pasáže s variantním překladem Večera sobotniehovariantní překlad, kterýžto začátek komentované pasážezabřěždíkonec pasáže s variantním překladem svítáševariantní překlad v první sobotu, přijide Maria Magdalena a jiná Maria viděti hrob. Mt28,2 A aj země hnutie stalo se jest veliké. Neb anjel boží začátek komentované pasážesstúpil jest s nebekonec pasáže s variantním překladem sstúpi s nebevariantní překlad a přistúpiv odvalil kámen i sedieše na něm. Mt28,3 A bieše obličej jeho jako bleskt[1531]„-t“ připsáno nad řádkem a rúcho jeho bielé jako snieh. Mt28,4 A pro

X
ipje] gie
iqv svém] wſem
irtřech] trziech
istřetieho] trzietieho
itohradichu] ohraniduchu
1518zapsáno jako „Ioseph“, nad tím nadepsáno „Iosef“
1519na konci slova umazáno „-w“
1520nad řádkem škrtnuto „u-“
1521opraveno z „těla“
1522věta „tehdy...tělo“ zapsána původním písařem in marg. při horním okraji
1523viz Mc 15,46, L 23,53, J 19,40
1524připsáno nad řádkem
1525„-t-“ nadepsáno
1526viz Mc 15,47
1527za tím dopsáno „horší“
1528 „zapečetivše“ navíc oproti Vulgátě
1529chybně místo XVI
1530viz Mc 16,1, L 24,1, J 20,1
1531„-t“ připsáno nad řádkem
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).