[Bible drážďanská, Matoušovo evangelium]

Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. O e 85, 541r–558r. Editoři Voleková, Kateřina, Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

[Generovaný obsah]

přijidú do země genezaretské. Mt14,35 A když jeho poznachu mužie toho miesta, rozeslachu po tom po všem kraji i snesú přědeň všěcky, kto sě zle jmějiechu, Mt14,36 a prosiece jeho, aby asa podolka jeho rúcha sě dotkli. A ktož kuoli dotkli jsú sě, spaseni jsú učiněni.

[XV.]text doplněný editorem[472]XV.] na okraji mladší rukou připsáno XV

Mt15,1 Tehdy přistúpichu k ňemu z Jeruzaléma mudráci i duchovníci řkúce: Mt15,2 „Proč tvuoji učedlníci přěstupují ustavenie starších? Že neumyjíc svú rukú chléb jědie.“ Mt15,3 Pak on jim odpověděv, vecě: „Proč vy přěstupujete přikázanie buožie pro vašě ustavenie? Nebo jest buoh řekl: Mt15,4 Cti svého otcě i svú máteř, a kto vzlaje otci nebo mateři, smrtí umře. Mt15,5 Ale vy pravíte: Ktož kuoli die otci nebo mateři: Dar, kteříž kuoli jest ote mne, tobě prospěje, Mt15,6 i neučstil jest svého otcě nebo mateře; i rušili jste buožie přikázanie pro vašě ustavenie. Mt15,7 Pochlebníci, dobřě jest prorokoval o vás Izaiáš prorok řka: Mt15,8 Tento lid ctí mě svými rty, ale jich srdce daleko jest ote mne. Mt15,9 Bez viny mne nenávidie, učiece učenie lidské i ustavenie.“

Mt15,10 Pak přivolav k sobě zástupuov, povědě jim: „Slyšte a rozumějte! Mt15,11 To, což vejde v ústa, nepoškvrnije člověka, ale což z úst vycházie, to člověka poškvrnije.“ Mt15,12 Tehdy přistúpivše jeho mlazší, vecěchu jemu: „Vieš li, že duchovníci slyšěvše to slovo, pohoršili jsú sě?“ Mt15,13 Tehdy on odpověděv, vecě: „Každá ščěpnicě, jiežto jest nevzplodil otec muoj nebeský, vykopána bude. Mt15,14 Nechajte jich, nebo slepci jsú, vuodcě slepých. A když slepý slepého vede, oba v jámu upadáta.“ Mt15,15 Pak odpověděv Petr, vecě jemu: „Vylož nám tento příklad.“ Mt15,16 Tehdy on vecě: „Ješče i vy bez rozumu jste? Mt15,17 Nerozumiete, že vše, což vejde v ústa, u břicho jde a potom sě ven vypúští? Mt15,18 Ale což vycházie z úst a z srdcě, to poškvrnije člověka. Mt15,19 Nebo z srdcě vycházějí zlá myšlenie, vražda, cizoložstvie, smilstvie, krádež, křivé svědečstvie, porúhanie. Mt15,20 To jest, ješto poškvrnije člověka. Ale neumytýma rukama jiesti nepoškvrnije člověka.“

Mt15,21 Pak vyšed odtud Ježíš, odjide do krajě tyrského a sidonského. Mt15,22 A tehdy žena kananejská od těch krajin vyšedši, voláše řkúci: „Smiluj sě nade mnú, synu Davidóv, neboť mú dcerú diábel zle obluje.“ Mt15,23 Jenž jiej neodpovědě ižádného slova. A přistúpivše mlazší jeho, prosiechu jeho řkúce: „Propušč ju, žeť vuolá po nás.“ Mt15,24 Tehdy on odpověděv, vecě: „Nejsem seslán, jediné k ovciem, ješto jsú zhynuly z domu izrahelského.“ Mt15,25 Tehdy ona přišedši, kleče přěd ním řkúci: „Hospodine, spomoz mi!“ Mt15,26 Jenž odpověděv vecě: „Nenie dobré vzieti chléb od synuov a vrci psuom.“ Mt15,27 Tehdy ona povědě: „Ovšem, hospodine. Ale však ščenci jědie drobty, ješto upadují s stola jich pánuov.“ Mt15,28 Tehdy odpověděv Ježíš, vecě jiej: „Ó, ženo, veliká jest viera tvá, buď tobě, jakož chceš.“ I by uzdravena jejie dci v túž hodinu.

Mt15,29 A když otjide odtud Ježíš, přijide podlé moře Galilejského, a všed na horu, tu sedieše. Mt15,30 I přijidú k ňemu mnozí zástupi jmajíce sobú němé, belhavé, slepé, mdlé a jiných mnoho. I pometachu jě přěd jeho nohami, i uzdravi jě, Mt15,31 tak až sě zástupi diviechu vidúce, že němí mluvie, chromí chodie, slepí vidie, i velbiechu buoha izrahelského. Mt15,32 Pak

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).