Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

O falešných klíčích

Slušné jest také, aby kterýž by koli kovář některému muži nebo ženě falešné klíče neb háky dělal, byl li by přemožen třmi, ruky zbaven buď.

O rúhačiech a lajíciech Bohu a Mariji panně neb svatým jeho

Všichni ustanovili sme jednostajně, aby ktož by koli Bohu, matce božie neb svatým jeho neb svátostem kostelním rúhal by se, papežským ustavením za sedm dní nedielních za řemen okolo hrdla bosý veden buď před procesí u fary, a těch sedm dní posť se o chlebě a o vodě a v té chvíli do žádného kostela nechodě, pakli by potupě to pokánie umřel, pohřebu zbaven buď. Pakli by chtěl penězi uplatiti, dajž na potřeby kostelnie 30 neb 40 šilink neb vedlé své možnosti.

Ktož přechovává zločince

Byl li by kto narčen, že škodlivé lidi přechovává, t. zloděje, lotry a jiné kteréžkoli, napomanut jsa po prvé sám se očistí, po druhé sám třetí, po třetie sám čtvrt. Bude li po čtvrté nalezen, nápodobnú mukú buď tresktán.

O řemeslníciech

Ustanovujem také, aby všeliký kovář, sedlář, nápravník neb kolář, ostrožník nebo brnieř žádaje mistrovstvie obdržeti, řečeným mistróm dvě libře vosku do cechu a rychtáři 2 gr. a písaři jeden připuzen byl dáti a rukojmie dobré postaviti, za rok v městě bydliti, a ktož by koli v cechu co přestúpil, staneť v pokutě funtu vosku

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).