Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Zřiezeno jest, že biřic každému člověku móž spravedlnost učiniti o 18 haléřóv a fentovati, za něžto jemu od obžalovaného toliko dva malá mají býti dána.

O putujících

Ač by který člověk chtěl putovati k svatému Petru a Pavlu neb dále k svatému Jakubu, chce li žena jeho, muož jeho chózi překaziti, slib jeruzalémský vymieňujíce.

O falešných penězích

Ustanovili sme také, aby žádný z mincmajstróv neb kto z lidí v domu kterého měštěnína nětčieho hledal neb hledati kázal, ani také falešníkóv neb falešných peněz, ani také pro takové pře do něčieho domu vcházel, leč skrze rychtáře neb některého přísežného. Móž však, ač by co bylo takového, stráž zpósobiti, dokudž rychtář nepřijde a konšelé. Pakli by mincmajstr nebo který z jeho proti předepsanému zpuosobu nětco v nětčiem domu nalezl, takých věcí ani sluhy jeho, ani obžalovaný, ani hospodář jemu v čem budú odpoviedati. Pakli by koho v trhu lapili a přísežných nemohli mieti, jednoho ctného člověka přijměte nebo dva, skrze ně ostřiehanie přidada, aby nic od sebe nezavrhl ten podezřelý, aneb aby jemu nětco od jiných nebylo přičiněno, dokudž by rychtář a konšelé nebyli přivoláni.

Pakli by mincmajstr koho na poli neb v lese lapil, o němž by měl zlé domněnie, a nemohl by přísežných jmieti, ale přijmi jiného dobrého člověka neb dva, a s těmi pilnost jměj, jakož jest napřed pověděno. Pakli by toliko svú čeleď jměl při sobě, rozkažiž vésti do města toho, kohož nařknúti usiluje, a požádaj sobě pójčiti dvú přísežných od rychtáře, kteřížto řečí jeho vtipně vytěžte. A což před těma dvěma přísežnýma ten lapený vyznal by, za nestálé nemóž býti odvoláno. A též buď o

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).