Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

najprvé, přestúpí li po druhé, ve dvú a tak dále přivětšujíce. Ustanovujem, aby všichni řemeslníci do města vcházejíce dali rychtáři dva groše, písaři jeden gr. a mistróm libru vosku, jakož se svrchu vypisuje. A nápodobná kapitola jest zvláště o ševciech s tiemto přídavkem, že mistróm ševcóm dá 10 grošóv, dvě libře vosku a uručí jakož nahoře. Opět všeliký cizozemec švec, krajčí i jiný listy od města neb kdež jest obýval přines, kterak se jest tam zachoval.

Obilé v snopiech nevez žádný do města

Ustanovujem a pevno chcme jmieti, aby žádný obilé v snopiech, kteréhožkoli zrna bylo by, s polí do města do domóv neb stodol svých k skládaní nesměl voziti pod větčí pokutú, proto aby škody nenabyté bylo se uvarováno, kteráž se městu přihodila léta páně etc.cizojazyčný text 53.

Práva súkeníkóv vydaná léta páně MCCCXLIXho skrze rychtáře a konšely pro obecnie dobré městské

Každý chtě mistrovstvie a bratrstvie obdržeti, práva městského, jakož obyčej jest, sobě dobuď, a rychtáři se dvěma gr. a písaři s jedniem zjev se k dani.

O kupování a prodaji vlny

Opět chcme, aby žádný z mistróv nesměl jinde vlny kupovati, než na trhu v trhový den na slušném a určeném miestě, a ne jinde. A nad to což by koli mistři ustanovili, žádnému toho neslušie rušiti, ale vděčné a pevné jmieno buď. Pakli by se kto tomu zprotivil, po prvé a po druhé jedniem

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).