Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<338r338v339r339v340r–340v>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

věrdunkem buď pokutován, po třetie zbaven buď diela do dne a do roka. Chcme také, aby nižádný nebyl společně pacholkem i mistrem.

Práva rybářská

Ustavujem jednostajně pro obecnie dobré města, aby žádný rybář ryb řečených prutcizojazyčný text německy, t. plodu, na trh nesměl nositi. A ktož by koli zrušil řečené přikázanie, všecky jiné ryby s předřečenými rychtář a konšel, kterýž by k tomu najprv přišel, jemu pobeř, kteréž by koli měl na trhu. Pakli by toho se dvakrát dopustil, po třetie na pranéř buď vsazen za den, a když se den skoná, buď z města vyveden do roka a do dne. Opět všichni vod vylevači předřečené tresktánie podniknú, přemoženi jsúc jedniem ctným mužem.

Opět všem kupujícím v městě neb za městem ryby kupovati na prodaj na trhu neb v domiech pod předřečenú pokutú zapoviedáme. Opět: jednomu každému s námi přebývajíciemu a ryby kupujíciemu a do jiných měst neb městeček nosíciemu zapoviedáme. Bude li pak kto lapen, pokutami buď tresktán předepsanými.

O obilných mierách a o korečném

Ustavujem, aby ti, kteříž užitky měr neb strychóv v létě i v zimě od obilé užívají a berú, každé suché dni dva konšely vzali k zkušování řečených strychóv, a žádajte, aby tak chudému jako bohatému dála se rovná spravedlnost při měření.

Sladovnická práva

Opět chcme, aby všeliký sladovník svój strych k tomu nesl, jenž slove tejch, a před konšely jmenovanými zkusil, a ktož by koli to zmeškal neb přerušil, pokutě jednoho věrdunku rychtáři k záplatě podnikne.

O měrách

Přísežní každého miesta dlužni jsú při kupectvích a měrách a jiných všelijakých věcech, kteréž slušejí k obecniemu dobrému a pokoji, věrně řéditi s rychtářovú pomocí. Což by pak koli zřiedili obyčejem předřečeným, nižádný jiný v to se některak neuměšujte k změnění neb odpierajíce, a kterúžkoli pokutu na ty věci ustavili by, ta od přestupitelóv ustaveni buď placena.

Práva pivovarníkóv

Ustavujem, aby žádný z pivovarníkóv ty časy, když vaří jedno pivo, jiných nesměl vařiti, leč by se vařenie spilka ovšem skonalo v jednom pivovaře, aby oheň byl ostřiehán a piva vařícím aby se škody nedály.

Fentovánie pro dluh

Ustavili jsme, aby žádný věřitel neb hospodář, když muž otejde nebo ač umře, postlání a těch věcí, kteréž k stolu příslušejí, ženě nemohl fentovati.

Již jest konec, budiž Bohu chvála, čest, amen. Anno Domini 1490.cizojazyčný text

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).