Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

v soudu a nebo na právě, s přísahú to chci slyšeti, k tomu jsme řekli: „Rádi vám přejeme pod túto výmienkú, aby nám v našich práviech to neškodilo“. Pod přímienkú řečených slov řečená pře od žalobce a obžalovaného naprosto byla poručena ubrmanóm k srovnání. Tehda podkomořie chtieše, aby obžalovaný řečenú vraždu jemu ukládal, k tomu jsme my řekli, že od staradávna a od starších našich tak jsme slýchali a že bychom na to listy královské měli, že rychtář našeho města vraždy a jiné všecky pře má súditi. K tomu opět podkomořie řekl: „Vám i rychtáři vašemu práv vašich přejeme, ale svú pokutu také chci jmieti“, a přikázal jest rychtáři, aby fentoval obžalovaného v 12ti hřivnách, a když se to stalo, řečený základ složil jest v moc jednoho konšela pro právo. I žádá nynie obžalovaný sobě nálezu spravedlivého, poněvadž nám a rychtáři odsúzen jest pokutovati, zdali nemá slušně od pokuty podkomořieho zbaven býti aneb co jest v tom za právo. Na to bylo jest ortelováno, poněvadž předpověděná pře před rychtáře a konšely k soudu přišla jest městskému, podkomořie nic nemá s ní činiti ani pósobiti, ale příslušieť i s pokutami k rychtáři a konšelóm města.

Ktož nepostaví svědka k zavitému roku, potom ho stavěti nemóž

Hašek učinil žalobu, kterak Mikuláš dlužen by jemu byl tři loty zlata, řka, že spravedlnosti své chce konšelem dovésti. K tomu Mikuláš odpověděl, dluhu odpieraje, ale svědečstvie přísežného muse trpěti, a když jest přišel soud zavitý, Hašek nepostavil jest konšela, ale rychtáři a konšelóm na soudném miestě sedíciem svój odjezd pro pilnú potřebu skrze jednoho konšela na jiné konšely vzpověděv, odjel jest.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).