Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

mají za svědky přijati býti. Ale tovaryšie nepočestní mají býti potupeni, ale v prohřešeních neb v těžkých přech tovaryšie nebývají pojímáni k plnosti duovodu, ale k zlému domnění, tak že s jinými mohú ohradu činiti.

Móž li řečník býti svědkem

Ortelováno jest, že řečník z peněz najat jsa, v při, kteréž hájí, a straně, jejiežto při vede, svědectvie nemóž vydati.

Móž li kat a biřic býti svědkem

Přísežní z Skalice vznesli jsú tuto příhodu: některaký jsa obžalován z vraždy, umieniv obranu, vystavil jest sedm svědkóv, jenž jsú pravili se viděti, že moci se bráně, řečenému vraždu jest učinil, mezi kterýmižto svědky jeden bieše biřic, druhý kat. I jest otázka s strany žalobníka, zda li tito nemají slušně od svědectvie býti zavrženi jakožto zlopověstní, a zvláště kat, jenž lidi z peněz umrtvuje a zabíjie. S strany pak obžalovaného otázka jest: poněvadž kat činí skutky právu a soudu potřebné a bez něhožto spravedlnost pravého soudu ani konce nemóž vzieti, zda li bez překážky takového skutku nemá za hodného svědka přijat býti? Na to jest konečně nalezeno, že biřic bez pochyby móž svědčiti, ale kat že pro lakomstvie a pro mzdu časného zisku najat jsa dobrovolně jakožto zúfalec vražedlníkem se činí a ustanovuje, od svědectvie hodně bývá zavržen jakožto zlopověstný.

O svědciech nezjevně svědčících

Svědkové zmatečnie neb nejistí a ne tak světle vyznávajíce, aby jich řečí mohla příhoda zjevena býti, nejsú dostatečni k duovodu úmysla té strany, od kteréž jsú vedeni.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).