Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

neb jistá věc neb nápravy věnné v poručenství byly ukázány, mocné jest poručenstvie. A náprava slove zpuosob vladařstvie, jakožto vozové, pluhové a těm podobné věci. Bylo li by stádo poručeno a potom došlo by se jedné ovce, že zbývá, prodavačiť příslušie, ale když stádo bývá poručeno, i těch ovec, kteréž po učiněném kšaftu přisazují se, postup poručníkovi. Die Julianus: nebo stádo jestiť jako jedno tělo z spojeného kamenie, když zajisté duom bývá poručen, tehda i slúpové i kamenie, kteréž po učiněném poručenství jest přidáno, poručníku se dostanú, ale krokev neb slúp domový nemóž býti poručen, aby miesto ohaveno nebylo.

O těch, ktož bez kšaftu umierají

Ten bez kšaftu umierá, ktož jest ovšem kšaftu neučinil, protože jest smrtí zachvácen, aneb že jest nechtěl, aneb že neučinil kšaftu vedlé práva, nebo jest neměl slavnosti svědkóv, nebo že ten, jenž porúčel, nemohl jest poručenstvie činiti, jako jsú prchliví a jiní předřečení, anebo že ten kšaft, kterýž učinil, potom zrušen jest a nebo nestálý učiněn jest, zrušen totiž zplozením příbuzného po kšaftu počatého a na sirobu jmělého neb z jiné příčiny. Ale nestálý bývá, když by z kumštu a ne z milosti byl učiněn. Ten také umierá bez kšaftu, ktož žádného dietěte nemá.

O poručenství na zádušie

Také ustanovujem, aby žádné poručenstvie na zboží měšťan neb městském přes rok netrvalo, ale buď prodáno a kostelníkóm fary a na domy Matky božie

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).