Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

zproštěn býti. Na to bylo konečně usúzeno, že poněvadž slib upadá v dluh a skutečně má býti naplněn, Petr z slibu, v němž se zná, vedlé spravedlnosti zproštěn nemóž býti.

O slibu dobrovolně učiněném

Slibové, kteréžto člověk dobrovolně činí, mají naplněni býti, protož slíbí li kto druhému dáti několiko kop grošóv pražských, dlužen jest jemu dáti grošóv střiebrných. Pakli jemu dá měděné, slibu jest nezachoval, protož kterékoli mince penieze člověk druhému slíbí, takové má jemu dáti dobré, jimižto kupovánie a prodávanie smlúva mohla by se dieti, nebo všelijaký slib má býti naplněn lepším a ne horším, avšak jestliže by člověk nespravedlivě jat byl a bázní smrti v vazbě připuzen jsa, cožkoli slíbil by neb se zapřisáhl co učiniti, k zachování takového slibu neb přísahy, když z vězenie vyjde, zavázán nebude, aniž puzen bude týmž právem, nebo slib má býti dobrovolný, jinak radějí má slúti připuzenie nežli zaslíbenie.

O slibu let nedošlého

Z rukú dánie neb slibu, v němž let nedošlí bez poručníka jsú učinili, nejsú zavázáni. Opět kteréž věci proti dobrým obyčejóm nebo v slibiech neb v rukú dánie bývají neb dějí se, žádné nejsú moci.

Opět lstí neb přidáním bázni žaloba zajisté pocházie, ač by brzký slib zašel, avšak pro vymieněnie lsti nebo bázni slušně má zdvižena býti.

O lstivém slibu a škody vzetie

Ve vsi hospodář hostě času zimnieho v súmrak se dvěma koňmi do svého domu přijem a řekl jest jemu: naději se, že dokudž lidé chodie sem i tam,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).