Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

toho všeho naučeni od přísežného. A ty všecky věci osvědčil jest jedniem spolupřísežným města našeho, jenž bieše přiběhl k tomu skutku, křik uslyšav, kterýžto přísežný o těch věcech jsa tázán, vyznal pod svú přísahú, že řečený měštěnín vyskočil z svého domu až do puol ulice, kterúž měl jíti předepsaný přísežný, a že jej viděl stojícieho s brannú rukú s mečem nevytrženým s velikým křikem, kterémužto křiku pravieše, že nerozuměl, i že toho nakonec souditi neumieme, protož s doúfaním žádáme naučeni býti, co by jemu mělo býti uloženo. Na to bylo usúzeno, že všecky věci, jenž přísežný přiběh vidieše, ztraceny jsú, a týž věci pokutu podstúpí trpěti.

Žádný konšel tázán jsa

pod svú přísahú neb pod svú věrú nenie povinen žádnému jinému odpoviedati, než samému králi, ale v soudných přech tázán jsa od rychtáře svého, přinucen bývá svědectvie vydati.

Ač by který z přísežných k soudu státi nechtěl z kterékoli příčiny, svú

přísahú přidána jemu buďta dva přísežná strážní, kteřížto slov jeho a zpuosobu slov vyslyšte a rozsuďte, a vedlé jich potvrzovánie jeho slova stálá buďte.

O zhostu člověka odcházejícieho

Konšelé zemští vynesli jsú ortel, aby kdyžkoli jednomu odpuštění béře se, že hned bez prodlenie pře odporné mají předloženy býti a prožalovány.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 4 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).