Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

či nic, a při jímaní nižádná braň u něho nebyla nalezena, a žádný naň nezažaluje, ani žádá sobě usúzenie, muož z vazby zproštěn býti a svoboden puštěn.

O nájemné vraždě

Ktož druha rozkáže zbíti, by pak slovensky zapoviedal, aby nebyl zabit, avšak v pokutu vraždy upadá. A jestliže by bijící přikázanie přestupě zabil by toho, poněvadž rozkazující, byl by u vině, že to skrze něho pocházie, na to měl mysliti a pomnieti.

O vraždě jelikožto ku pokoře

Pro vraždu dosti jest na tom, aby vražedlník mocí práva ženě za muže, dětem za otce a jiným příbuzným zabitého za jich přietele manstvie učinil neb pokoru a přísahu. Ale příbuzným a bratřím ženiným k činění pokory neb manstvie nenie povinen pro toto: nebo bratřie a příbuzní ženini jiného švagra jmieti mohú neb vdova muož se po druhé vdáti, ale děti jiného otce a jiní přietele miesto zabitého přietele jmieti nebudú.

O vraždě střelbú učiněné beze lsti

Ktožkoli na cestě, po kteréž lidé ustavičně nechodie, ptáka chtě postřeliti neb sraziti, člověka střele neb hodě zabil by, pro takové zabitie nemá života zbaven býti ani na údech tělesných ohaven, ale dostatečné jest, aby vedlé uloženie dobrých lidí dosti učinil a vedlé své možnosti složil. Pakli by přemožen byl sám třetí viery hodnými svědky, že ten čas, když střielel,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).