Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

spravedlivá a hodná příčina, pro nižto prodavač kupce jmieti nemohl jest, roku napomanutie takového hodně prodlí.

Kapituly o vraždlníciech, kto móž rukojmí býti za vražedlníka

Padesáte funtóv, jenž často bývají jmenováni v městských práviech, váží 30ti hřiven, za hřivnu 64 gr. počítajíce, protož maje 30ti hřiven neb kop, muož za vraždu rukojmí býti.

O výmluvě z vraždy

Obžalovaný z vraždy lépe muož život a nevinu svú obdržeti a okázati přísežným neb skrze přísežného, nežli přemožen býti od přísežného. Opět ač by kto skrze přísežného prostú žalobú obžalován byl pro vraždu, sám se muož na kříži očistiti.

O vražedlníku žalobci

Ačkoli žalobník učině žalobu pro vraždu, znamenie vraždy řečeného leichceichencizojazyčný text před soudem neokázal by ani mezi čtyřmi lavicemi položil, avšak proto obžalovaný nemá jmien býti za sproštěného.

Kto chce svú nevinu pro vraždu dokázati,

neb že by mocí svú moci odepřel, přisáhne sám sedm s věrohodnými lidmi neb duovodnými, mezi nimižto jeden má býti z přísežných, aneb miesto přísežného buďta jiná dva muže věrohodná usedlá, a tak bude sám osm.

O přísaze pro vraždu

Přisáhající pro vraždu navrácenie práva, jenž slove hollungcizojazyčný text, t. pokuty 12 malých haléřóv, nemají, nebo když rychtář stranám puojčuje hollungcizojazyčný text, t. 12 malých haléřóv pokuty, to má býti rozuměno jelikožto k provolávaní žaloby, odpovědi, jmenování svědkóv a jiných věcí podobných, kteréž řečníci předkládají, ale ne jelikožto k opětování přísah.

Ale znamenáno má býti, že starodávnie právo městské jest, jest li člověk narčen prostú žalobú z vraždy před mnoha lety učiněné, neb v jiném soudu dopuštěné, neb jehožto těla umrlého, neb ran zabitého přísežní jsú neopatřili, ten se prostú přísahú očistí, a hollung,cizojazyčný text t. 12 malých jmieti bude, a též má rozuměno býti o výboji, jenž slove heimsuchen,cizojazyčný text t. výboj neb kvalt a nápodobném provinění.

O vraždě při odboji

Stará práva jsú, jestliže která lehká a nepoctivá osoba urazila by koho etc.cizojazyčný text, o tom znamenaj, že ten, od něhožto počátek svády pocházie, radějí má jmien býti za urážejícieho, nežli za bránícieho, neb bráněnie řečeného notwercizojazyčný text, t. odboje, nemóž slušně dovésti, protož k duovodu obrany neb bráněnie a moci jemu učiněné nemá býti dopuštěn vedlé spravedlnosti, nebo tenť slove právě bránící, jenž se zlých skutkóv nepřidrží, a jenž nenie počátek bláznovanie ani početie svády, a najviec, ktož nemuož jinak ujíti násilníka svého, leč jej ochromí nebo zabie.

O vražedlníku uteklém

Ačkoli obžalovaný

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).