Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Jest li kto obžalován z vraždy, chtě se očistiti, sám sedm na kříži své neviny dokáže s muži viery hodnými, tiemto však obyčejem: najprv obžalovaný přiseže, že nenie vinen, jiní pak třie přisahú, že jsú viděli nevinu jeho, poslední třie přisahú, že ti čtyřie spravedlivě jsú přisáhali. Též podobně přisáhnú ti, jenž brániece života svého někoho zabijí. A uteče li obžalovaný, nechtě ku právu státi, z dřieve řečených 30ti hřiven dostane se žalobníku 23, rychtáři pět a přísežným dvě hřivně.

O zapsání pro vraždu

Bude li kto zapsán pro vraždu, beze všie odpornosti města rok a den prázden bude, pakli po vyplnění roku milost od nepřátel měl by, dřieve než do města vejde, dát přísežným hřivnu a rychtáři puol hřivny.

Ktožkoli v jednom městě královském byl zapsán neb v některém jiném miestě, ve všech jiných městech a miestech královstvie a krajin, za psance jmien buď, a žádný pán ani šlechtic, urozený rytieř neb popravce královstvie nemá jeho brániti ani fedrovati, a bude li kto zapsán a potom lapen, má odsúzen býti.

O vraždě v bitvě a o pobiezení ku bitvě

Pro vraždu v bitvě dřieve, než bitva bude zapověděna, rychtáři dostane se hřivna, pakli by zapověděna byla, t. když se pobiedka stane, rychtář dvě hřivně jmieti bude. A vejde li do šrankóv a přijdú k sedání, smluvie li se ještě, rychtáři se tři hřivny dostanú, pakli k dřieví přijdú a ještě se smluvie, rychtář 4 hřivny jmieti bude, pakli dřievie

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).