Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

právem ztratil, nebo poněvadž vražda jakožto hlavnějšie nedovodí se, tehda pokuty jakožto věci přístupné neb příhodné bývají udušeny. Muož však rychtář, ač chce, strany připuditi, aby jemu na kříži vieru učinily, že mezi sebú tajného úkladu neučinily jsú, aby jeho tak pokut nezbavily.

O žalobě z příčiny vraždy

Toliko při vraždách a při přestúpeních těžkých a ne pro rány mohú někteří z příčiny vraždy obžalováni býti, a obžalovaný tak vyvede se sám třetí lidmi vierohodnými, jakož se píše v starých práviech. Pakli by padl neb pokutovati chtěl, žalobníku dá 60 gr. a rychtáři a městu puol kopy.

O brani v rukú při vraždě přistižené

Proto někto nebývá přemožen z vraždy, že kord nebo meč nahý v rukú jeho byl by zastižen, protož jestliže dva nebo jich viece přísežní vyznávají svorně, že by viděli, an má nahý kord v ruce a rameno kuklú otočené, ale že skutku raněnie jsú neviděli, a také ač by svědčili, že by utiekaje uhoněn byl, takový obžalovaný, poněvadž přísežní z viděnie raněnie nesvědčili by, znamenajíc život jeho, jak jest živ byl, muož se spravedlivě očistiti. Ostatku hledaj o tom nahoře o obžalobách a obžalovaných a o pokutách.

O přísaze a rukojemství pro vraždu

Ktožkoli byl by obžalován pro vraždu prostú žalobú, sám se na kříži očistí. A kterýžkoli měštěnín má v městských zdech za 30ti hřiven dědictvie, muož za vraždu slíbiti.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).