Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

ač by který člověk druhému nemaje věcí mohovitých své dědičstvie zastavil neb zavázal v dluziech zpósobem práva nejsa k tomu připuzen, takové dědičstvie do dne a do roka má v základě chováno býti, a potom po tři soudy provolané neb ohlášené muož prodáno býti.

Pakli by kto soudem k takovému zavázaní byl připuzen, ten svú přísahú muož obdržeti, že nemá věcí mohovitých aniž muož jmieti, a že potřebú jsa puzen, to dědičstvie věřiteli svému zavazuje, nebo když se to stane, věřitel, jemuž to dědičstvie jest zastaveno, v to dědičstvie se uvieže, potřikrát je před soudem oznámí a potom tomu, jehož jest dědičstvie, a jenž jemu je zastavil, ač by je ten chtěl jmieti, jakožto podruhu radějí než někomu jinému v některé sumě peněz jménem úroku do dne a do roka najme.

Pakli by jeho jmieti nechtěl, tehda jinému komužkoli to dědičstvie týmž obyčejem, jakož jest předpověděno, muož najieti, a jestliže by v tom času to dědičstvie vyplaceno nebylo od něho, tehda potom muož je on svobodně prodati komužkoli. Ale kterak má činěno býti o dědictví v dluhu zastaveném lichevníkovi, nahoře jest pověděno.

O oderčení neb uvedení v dlužníkovo dědičstvie a za hřebík dání třiesky vyřezané

{o uvedení v dědičstvie}marginální přípisek mladší rukou Jestliže by dědičstvie mnohým věřiteluom odhádané za hřebík, jenž slove špán německy, pořád bylo dáno, ačkoli první věřitel dal by dlužníku

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 4 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).