Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

jej až do času příštieho shověl, aby jemu jeho dluh byl zaplacen.

O prodání zástavného dědičstvie

Všelijaká dědičstvie zastavená a zapsaná v městské knihy budú li prodána, ten ktož je kúpí, dlužen bude platiti věřitelóm dotud, dokudž on neb věřitel trhu, za čež řečená dědičstvie jsú kúpena, neodvolá, a ktožkoli z nich držeti bude, otázku učině, na tohoť spadnú.

O zástavě dědictvie rukojmiem

Ač by kto, když čas přijde, rukojmie svého od žida penězi hotovými vysvoboditi neb vyvoditi nemohl, a má li dědičstvie, v to se muož rukojmie uvázati, a za šest neděl držeti. A takové drženie před soudem oznámie, a jestliže by k trojiemu ohlášení neb provolání dlužný jistec jeho od žida nevyvodil, hned dědičstvie bude moci prodati a se samého z jistiny i z lichev židovských vyplatiti. A toť nebude ku potupě obyčeje práva obecnieho, jenž die, že dědičstvie zastavené den a rok drženo má býti v zástavě, {den a rok dědičstvie má držáno býti}marginální přípisek mladší rukou nebo toť se rozumie, když jest zástava dobrovolná, ale ne když k tomu puzen bývá spravedlností a řádem soudným, a zvláště, když dluh, v němž jest dědičstvie zastaveno, židovskú lichvu má na sobě, nebo v takové příhodě ten, ktož zastavuje dědičstvie, rozmnoženie lichvy v roce a ve dni větší škodu činí, nežli zisk chovánie dědičstvie přinesl by jemu. Protož při takových zástavách neb zavázaních předřečených toto právo obecnie má býti zachováváno:

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).