Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

aneb od placenie úroku mohl by je viniti, avšak od o desátku, k němuž jsú zavázáni právem božským neb duchovním, nemóž jich zprostiti obyčejem nižádným. A nápodobně znik li by soud mezi stranami o placení desátku, ten má duchovním právem rozsúzen býti. Ostatku o dluziech hledaj dole o věniech, o přípovědech a fentování.

O složené a k schování dané věci

Ten slove schovávač, jemužto věci k ostřiehaní porúčejí se z viery, protož takovým věcem pilnost má býti přidána, jako i svým vlastním věcem, jinak ztráta jich jeho netbanlivosti přičtena bývá. Nadto pak ktož své věci složí v truhle bezpečně a věcí k schování daných nechá zjevných, zhynú li takové věci, schovávač je zaplatí. Protož jestliže by věci jeho vcele zachovány byly by a věci složené zhynuly by, vinen buď. Ve zlém domnění bude ten, jemuž dáno schovati, neb tu pravá viera naděje se nebýti, ač kto své věci cele zachovaje, řekl by, že věci dané k schování jest ztratil. A kdež nenie naděje pravé viery, tu lest bývá súzena přítomna býti, nebo viera a lest otporné jsú.

{Schování bez nájmu se vyplatí}marginální přípisek mladší rukou Znamenáno však má býti, že při věci k schování dané příhoda nešťastná nebývá přičtena schovači, jako ani v pójčené věci, leč by slib zašel, totiž že by skladatel jmenovitú platil mzdu

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).