Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

práva.

O stavování konském a o svědciech a o přísaze o kuoň

Kuoň obstavený maje obdržeti, přiseže sám třetí na koni, a bude li strana odporná jej chtieti přemoci, přiseže na kříži se 20ti svědky k sobě přijatými. A jestliže první nebo jistec s svými svědky křivě by přisáhali a jestliže opět potřetie otporná strana těch 21tma chtěli by přepřieti, za každého postaví 7, to jich bude pět šilink bez tří, kteříž též přísahu učině na kříži, že prvních 21ma křivě jsú přisáhali. A dalšie odpověd svědkóv nepocházé, avšak osvědčenie vždycky má býti předloženo odporu, jakož se v předešlém orteli zavierá.

O stavení koně pójčeného

V té příhodě jest usúzeno, pójčí li Petr Pavlovi koně a kúpil li by týž kuoň Ondřej od Pavla, vedlé práva Petr nebude ho moci u Ondřeje obstaviti, ale zpuosobem práva má Pavla, jemuž jest jeho prvé pójčil, má obvinniti nařknúti. Ale jiné by bylo, ač by snad Pavel ukradl kuoň Petrovi.

O stavení koně kradeného

Žalobník obstaviv kuoň žaloval jest před rychtářem, že týž kuoň noční čas ukradený jemu chtěl by vedlé spravedlnosti obdržeti. Ale obžalovaný odpověděl, že jest ten kuoň denní čas kúpil a k tomu chce prodavače svého vystaviti. A když jest toho v čas uložený neučinil, ale toliko sám osobně se jest postavil, otázáno jest od rychtáře, poněvadž z krádeže se neočistil ani prodavače téhož koně nepostavil, kterakú by jemu vinen byl pokutú, o tom takto jest zuostáno: poněvadž žalobce neprožaloval jest, že by jemu ten obžalovaný kuoň ukradl a že by jej z krádeže chtěl přemoci, ale toliko řekl, že by kuoň ukradený jemu chtěl obdržeti, dostatečno jest kuoň ztratie, ač však jest člověk dobré pověsti a prvé se počestně zachoval, aby čest svú prostú přísahú obránil, a když to učiní, od rychtářovy nesnáze bude zproštěn. A nebo aspoň za přísahu 72 malých hal. za právu pokutu rychtářovi má dáti.

O stavování a přiznání a odepřenie koně téhož

Příhoda jest taková, když jest kuoň staven a až na čtvrtého přišel, jenž by měl z něho odpoviedati, týž v svém příbytku před lidmi věrohodnými a konšely odepřel jest řka, že jeho kuoň nenie, a potom stoje před soudem řekl, že pro ostříhanie kuoň tak jest proměněn, že sem jeho dřieve nepoznal, ale již nynie po jistých znameních plnějie jsa naučen vyznal jest, že by byl jeho, i jest otázka od strany otporné,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).