Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

svrchupsaný obstavený, obec některého městečka přivedl jest, jichžto viece než na 30ti vydali jsú se všichni ku přísaze, že řečený kuoň z jeho vlastnie klisny byl by porozen a že po všecku živnost svú jmien jest byl od řečeného měštěnína, a o témž také přísežní toho měštěnína města listy svými jsú svědčili podobně píšíce, že se divie právu, že obstavující sám třetí měl by se právu radovati, kteréž by koli svědky přivedl proti hojnému a věrohodnému svědomí obstaveného. Protož když se jest přátelsky pořiedilo mezi obstavujícím a obstaveným, ta příhoda jest přemietána proto, že častokrát lest a zklamánie při takových obstavováních zvykli jsú bývati. I vidí nám se býti rozumno, že ten, ktož obstavuje, nenie li dobře známý vedlé obydlé, pověsti a živnosti, pilně má zkúšen neb ztázán býti o času, miestu a o jiných přieběziech, jichžto rychtář a konšelé k vyhledání pravdy viděli by potřebné býti.

Též i svědkové jeho tajně mají býti přeslyšáni a vytazováni, odkud jsú, jsú li súsedé toho, ktož obstavuje, a co jim jest svědomo o tom, odkud ten kuoň obstavený má, u něho li jest rozený, čili jej kúpil, čili jeho lúpežem neb krádežem dobyl. Ty věci proto mají učiněny býti, nebo ač by ten, ktož obstaví svědky, toho obstaveného měl zklamán býti, netoliko kuoň ztratí, nébrž i se dvěma svědky svýma jakožto křiví přísežníci

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).