Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

nezplodí. Nebo by neprávě pro zásluhu neb provinněnie neb pro křivé vyznánie toho, jenž jest sbožie přivezl, vlastnieho sbožie zbaven byl.

Opět ač by věřitel i dlužník oba z téhož soudu {z jednoho práva osoby při jiném právě vuoz obstaviti}marginální přípisek mladší rukou byla usedlá a věřitel potupě rychtáře vlastnieho, dlužníka, jenž k dostání ku právu jistý by byl před cizím rychtářem, obstavil by i s tiem, což veze, pro takové potupenie (leč by hodnú příčinu, kteráž jím k tomu hnula, pověděl) pokutu peněžitú zaplatí, kterakúž by jemu přísežní uložili. A nemá býti taková pokuta šacována k tak mnohu neb tak k mnohu, ale vedlé svědomie vlastnieho přísežných osob a příčiny obstavenie znamenaných muož jinak a jinak uskrovněna býti. {věci pójčené též nemohú}marginální přípisek mladší rukou Opět usúzeno jest, že koni, rúcho i všelijaké věci mohovité někomu pójčené nezastavené a dále od něho prohrané, prodané, neb jiným kterýmkoli obyčejem odjaté nemají býti obstaveny u toho, v čiež moci budú nalezeny, ale od toho spravedlivě mají požádány býti, komuž jsú najprv byly pójčeny neb zastaveny. A to má rozuměno býti o osobách počestných a věrohodných, nebo jiné jest o osobách lehkých a podezřelých, kteréž i sbožím mohú obstaveny býti, dokudž by neujistili neb nedovedli, kterým obyčejem zbožie v jich moc jest přišlo.

Kuoň nalezený na poli muož li po časiech staven býti

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).