Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

také obžalovaný proto nemá býti trápen. Ale manžel z toho skutku na svú ženu sám žalovati muože ne skrze řečníka. Súsedé však z toho hřiechu také žalovati mohú, aby nebyli domněni, že by tomu hřiechu povolili.

O žalobě na rychtáře, že nechce súditi

Jestliže rychtář nechce súditi v hodinu soudu, má napomanut býti, aby soudil a žalujícím dosti učinil, aby lehkost milosti nezplodila by úmyslu ke zlému skutku.

Opět až do třetice rychtář buď napomenut od přísežných. Pakli by súditi nechtěl a pře přišla by k vyššiemu soudci, jakožto k komorníku neb králi, a rychtář z netbanlivosti byl by obžalován, buď malá nebo veliká pře, rychtář za vinného buď tresktán.

O žalobě v raném mluvení

Ač kto obžalován bude v raném mluvení mezi přísežnými, rychtář má se o tom pilně vytázati, a zaslúžil li jest takový obžalovaný tresktánie na penězích, tak buď znamenán. Pakli jest zaslúžil, aby tresktán byl o ruku, tak buď napsán. Pakli jest vina na hrdlo, tehda buď psancem vedlé potvrzené viny přestúpenie svého.

Tito žalovati nemohú

Člověka na smrt odsúzeného žaloba nevieže, aniž jé má věřeno býti, než má jmiena býti za náhlú všetečnost, pro kterúžto obžalovaný nemá potupen býti, a též má rozuměno býti o zločinci v vazbě držaném, ač koho před odsúzením zmaže a obžaluje.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).