Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

výmienka té věci jest stálá a spravedlivá, protož v takové příhodě, v kteréž rychtář a přísežní spolu žalují i žalobě odpierají buďto sami skrze se neb skrze jinú osobu v tom vloženú, nemohú spolu a pojednú žalovati i úřadu svého zvyklého vésti, neb nenie spravedlivé, aby někto společně i žaloval i odpieral i soud vynášel. {žalovati, odpierati, súditi}marginální přípisek mladší rukou

K žalování žádný puzen

nemá býti, leč by počal žalovati Také jestli kto obžalován z které viny od jednoho žalobce, od jiného z též viny nemóž obžalován býti, avšak jestliže by z jednoho skutku viece vin pošlo by, tehdy od jednoho z jedné viny a od jiného z jiné viny nemóž někto obžalován býti.

O času žalovánie

{do 3 dní z vraždy má žalováno býti}marginální přípisek mladší rukou Mordové a těm podobní hřiechové jestliže by se dáli ve dne prostřed obydlé lidského, od žalobníka ve třech dnech mají rychtáři zjeveny býti. Pakli by se v noci na poli krom obydlé lidského přihodily, cíl tři dni, ač žalobník žádá, muož od přísežných slušně prodlen býti.

O nespravedlivé žalobě na ženu z cizoložstva

{žádný na cizí ženu z cizoložstva žalovati nemá}marginální přípisek mladší rukou Člověk cizí nemóž žalovati na ženu z cizoložstva, kteráž jemu vedlé krve nenie spojena, ač by to koli hodným svědomím mohl okázati. Ale že jest to učinil, což naň neslušalo, že pověst svého bližnieho zmazal, tresktánie a pokutu podniknúti má slušně od přísežných jemu vedlé jich svědomie uloženú. Nebo neslušné a všetečné jest takové obžalovánie a rychtářem nemá hnúti, ani

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).