Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

člověk móž slova {skrz}meziřádkový přípisek soudobou rukou řečníka svého od soudce jsa otázán nebo tvrditi nebo jim odepřieti. Zavrha také jednoho řečníka móž hned jiného přijieti s odpuštěním rychtářovým. {řečník podezřelý}marginální přípisek mladší rukou Řečník také podezřený, ač strana žádá, nemá býti dopuštěn k řečnování. Opět žádá li řečník zbaviti se řečovánie, rychtář jeho nemá k tomu nutiti a to oderčenie řečníka žádné škody straně nečiní, proti kteréž jest byl. Opět prosíta li dva jednoho řečníka, první jej obdrží.

Opět jestliže by řečník před hodinú soudu od jednoho z stran najat byl, tehda bez odpory prosby druhého řečovati bude. Opět soudce má patřiti, aby chudým nebyla újma na řečníciech od mocných, nébrž z úřadu svého nemajícím řečníka má zjednati.

{odložení pto straníka(?)}marginální přípisek mladší rukou Opět ač dva řečníky máta před soudem státi a řečovati a neměli jednoho z kterékoli příčiny, tehdy k žádosti druhé strany má cíl a čas k stání prodlen býti. Opět bude li kto narčen jako mordéř, nemá jemu řečník odepřen býti.

O záplatě řečníkóv a úředníkóv

Záplata a mzda písařóv, řečníkóv a jiných úředníkóv má býti uskrovněna vedlé svědomie přísežných. Opět ač strana žádá proti odporu řečníka, má jé pomocník dán býti.

O mnohých řečníciech

Jedna strana muož sobě zjednati nebo najíti viece řečníkóv, toliko když by to nebylo s pychu neb všetečně, tak aby

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).