Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

od služebníka dovedené pán jemu dlužen jest navrátiti úplně plným právem.

O žalobě a odpoviedaní urozených lidí zemskému soudu poddaných

Ačkoli urození neb vládyky k soudu zemskému měli by připraveni býti, avšak mají li dědictvie v městech a zboží, s toho mohú žalovati a žalobám odpoviedati.

Při žalobách potřebné li jest osvědčenie druhé žaloby

Bude li kto narčen z jedné viny a žalobník maje k němu druhú vinu neosvědčí li toho, otázka, co by při tom bylo za právo? Odpověd: poněvadž při prvnie žalobě nenie osvědčena druhá žaloba, tehda obžalovaný nebude k nie otpoviedati, ale v městských přech opustí li kto osvědčenie a oznámenie, k budúcím žalobám snad neškodí.

Žalobník a obžalovaný zlé pověsti

{výstraha soudcuov}marginální přípisek mladší rukou Při žalobách má hleděno býti, kteraké pověsti jest žalobce a kteraké obžavovaný a kterakým úmyslem žaloba jde, pro lúpež li, ze cti, či pro vyhledánie pravdy, či pro duovod, či pro očištěnie, a padlí li jsú svědkové v přísaze anebo jiný nedostatek trpie li, nebo vedlé těch věcí pokuty bývají uskrovněny, a potřebie jest pilného rozmyšlenie při žalobách, nebo má spatřeno býti, nenie li žalobník a obžalovaný zlé pověsti a poctivého a ctného života, mají li se v mraviech a v skutciech jednostejně. A bude li to shledáno tehda buď to, že by žalobce nepřemohl obžalovaného, a nebo že by se obžalovaný vyvedl a očistil, avšak žádných pokut dlužen nebude. A obžalovaný jměj na tom dosti, že jméno jeho dobré a chvalitebné zuostalo jest bez úrazu. Pakli žalobce a obžalovaný před tiem nepořádně živi jsúce zmazáni by byli nějakú poškvrnú, tehda jakož jest předpověděno, žalobce zbaven má býti pokut. Pakli jest žalobník věrohodný a obžalovaný ne tak hodný a podezřelý, tehda žalobce k duovodu své pře slušně má připuštěn býti. Avšak jestliže obžalovaný uměním svého řečníka v té při, kteráž jest před soud předložena, očistí se proti duovodu žalobníka, tehda jest obdržal. Avšak skrze to žalobník nenie dlužen pokut složiti, ale obžalovaný měj na tom dosti, jakož svrchu psáno jest. {žalobní zlopověstný}marginální přípisek mladší rukou Pakli by se zase zpět přihodilo, tehda má prohlédnuto býti a s pilností váženo od přísežných, jestliže žalobník zlopověstný nařéká obžalovaného úmyslem haněnie čili jinú příčinú, a jestliže prvním obyčejem, totižto úmyslem lúpeže ze cti neb haněnie naň žaluje a zvláště, jestliže pro to žádá naň pomsty. A jestliže duovodu nemá, jakož se snad byl k tomu podvolil, tehda hoden bude takovéž muky, kterakéž jest žádal na onoho. Pakli naň žaluje jinú příčinú, jako snad tiem úmyslem,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).