Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

odpoviedati, čili uraženému prvé z ran odpoviedati? Ortel: poněvadž tělo lidské dražšie jest nežli penězy, obžalovaný prvé má raněnému odpoviedati, nežli pánu z dluhu a ze škod.

Rychtářova žaloba má li předložena býti jiným žalobám

Znamenaj, že žaloba soudce má prvé slyšána býti, nebo poněvadž soudce miesto pána jest a jemu pro jeho úřad spravedlivé ode všech poddaných slušie poddanú býti a k němu lid obecní pro skrocenie sváróv a súdóv o všecky neslušnosti ukrocenie k upokojení stran běží, tehda jakožto údové hlavy a poníženější vyššieho mají následovati a jemu nebrániti, ale radějí každý vedlé své možnosti mají jemu pomoci. Ale potupa a útok jemu a jeho úřadu učiněný pro viněnie straně odporné jakžkoli velikému slušně má předložena býti a o přísežných má též rozuměno býti, přihodí li se, že by se kto zprotivil právu.

O žalobě pro úklad vraždy

Obžalovaný pro úklad vraždy, jenž německy vollostcizojazyčný text slove, jestliže v čas též vraždy malú ranú a lehce raněn byl, prvé má otpoviedati z toho, že jest ukládal vraždu, nežli žalovati bude z rány. Pakli by na úd byl ochromen neb těžce raněn, tehda slušně má býti připuštěn k žalování.

O žalobě pro zálohy

Ačkoli pro zaviněnie nebo pro rány učiněné ten má prvé žalovati, ktož prvé před rychtář jest přistúpil. Avšak ktož by na druhého žaloby činil, nebo jeho čekal neb útok naň učinil, jestliže strana otporná prosí, tehdy prvé má žalovati vedlé práva.

O žalobě o sedání neb pobiezení k bitvě

Ktož druha pobiedi k bitvě, prvé li má slyšán býti v soudě? Odpovied, že nic, nebo poněvadž takový žalobce ani skrze svědky, ani listy, ani přísahú, ale skrze pobiezenie, jenž nenie žádný zpuosob duovodu, úmyslu svého nechtěl jest dovésti, muož prostě neb potvrzením neb odepřením k jeho žalobě odpoviedati. Také skrze pobiezenie, jakož žalobce miení, nemá domněno býti, by spravedlivú při držal, nebo smělost, kteráž z takého pobiezenie přichodí, jest všetečná a nedostatečná, a nemá pohnúti rozumu soudce. {… v domňení}marginální přípisek mladší rukou Ale jiné jest domněnie potřebné a náhlé, jako když by v miestě tajném muž nahý sám s ženú nahú samú byl nalezen, domněnie jest, že by ji tělesně poznal, a takové doměnie úmyslem soudce nikterak móž pohnúti.

O témž

Jestliže by kto druha před rychtářem a přísežnými nepoctivými slovy okřikna i pobiedil by ho k bitvě, o tom znamenaj: Takový dvojím obyčejem jest zavinil, totiž slova hanlivá mluvě a k bitvě pobiezeje, a ačkoli pro řeč dlužen by byl

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).