Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

věcí, aby jeden neměl úřadu dvojého, nebo tiem obyčejem řád byl by zamúcen. A ačkoli Constantinus právo soudné časně dal jest byl svatému Silvestrovi papeži s prvu počátku, avšak to nenie otporné, nebo tiem chtěl jest rozuměti obecné dobré, což jest na něm bylo, protož od césařóv předešlých i od nás samých právě móž řečeno býti zjevně, že svatá ustanovenie hodná neb potřebná jsú ku právóm, nebo nemnoho se dělí jedno od druhého, kněžstvie od ciesařstvie a svaté řeholy od obecních a zjevných práv, poněvadž všem najsvětějším cierkviem hojnost a stavové z ciesařských obdarování od věčnosti dáváni bývají, jenž nikdy nebudú i vinnění. Protož všecky věci slušně se dějí, ač počátek slušný bude a bohu milý. A toho se budúcně nadějeme, ač práv svatých zachovávati a ostřiehati budeme, jenž spravedliví, chvály hodní a poctiví prohlédači služebníci boží apoštolé jsú kázali a světí otcové ostřiehali a vypravovali. Buoh nebeský proto jest ciesařstvie ustavil, aby nesnáziem konec uložil, jenž se jemu líbí, a aby práva rovnal vedlé rozličnosti přirozenie. Buoh ustavil jest ciesařstvie dopúštěje a lid římský božím dopuštěním zpósobuje.

Podpisuje se kapitola prvnie o rozdělení práva všelikého

O práviech píše se takto: Rozum městský, práva městská móž porušiti, ale práv přirozených nikoli. {právo přirozené co jest}marginální přípisek soudobou rukou A pravé přirozenie slove, jehož přirozenie naučilo jest všecky živočichy, nebo to právo netoliko příslušie vlastně

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).